برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1472 100 1

in turn


به نوبت، به ترتیب، به طور منظم

واژه in turn در جمله های نمونه

1. "Who shuts love out, in turn shall be shut out from love.
[ترجمه ترگمان]\" چه کسی عشق را خاموش می‌کند، به نوبه خود از عشق خاموش خواهد شد
[ترجمه گوگل]'چه کسی خاموش می شود عشق، به نوبه خود باید از عشق بسته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. All theories originate from / in practice and in turn serve practice.
[ترجمه ترگمان]تمام تئوری‌ها از \/ در عمل نشات می‌گیرند و به نوبه خود عمل می‌کنند
[ترجمه گوگل]تمام نظریه ها از / در عمل آغاز می شوند و به نوبه خود در عمل عمل می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This boom in adult education, in turn, helps to raise the intellectual standard of the whole country.
[ترجمه ترگمان]این جهش در آموزش بزرگسالان به نوبه خود به افزایش استاندارد معنوی کل کشور کمک می‌کند
[ترجمه گوگل]این رونق در آموزش بزرگسالان، به نوبه خود، به ارتقاء سطح فکری کل کشور کمک می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Increased production will, in turn, lead to increased profits.
[ترجمه ترگمان]افزایش تولید به نوبه خود منجر به افزایش سود خوا ...

معنی عبارات مرتبط با in turn به فارسی

معنی in turn در دیکشنری تخصصی

in turn
[ریاضیات] به نوبه ی خود، به نوبت، به ترتیب

معنی کلمه in turn به انگلیسی

in turn
• in line, one by one, in order

in turn را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Avatar
در نتیجه،متعاقباً
میلاد علی پور
به همین ترتیب
میلاد علی پور
در عوض، به جای آن
افشین حاجی طرخانی
به نوبه خود
میلاد علی پور
هر کدام
عدالت مجاوری
به همین ترتیب
محمد رومزی
به ترتیب
ملیکا
متقابلاً
English User
نتیجتاً
به نوبت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in turn
کلمه : in turn
املای فارسی : این ترن
اشتباه تایپی : هد فعقد
عکس in turn : در گوگل

آیا معنی in turn مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران