برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1428 100 1

in the face of


1- در برابر، در مقابل 2- علیرغم، با وجود

بررسی کلمه in the face of

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: notwithstanding.

(2) تعریف: when faced or confronted with.

واژه in the face of در جمله های نمونه

1. She showed great endurance in the face of pain.
[ترجمه حمیید] او در مقابل درد، تاب و تحمل زیادی از خو نشان داد
|
[ترجمه ترگمان]تاب تحمل درد را در چهره او دیده بود
[ترجمه گوگل]او در برابر درد با استقامت بسیار مواجه شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The soldiers came on in the face of heavy fire.
[ترجمه ترگمان]سربازان در برابر آتش سنگین پیش می‌آمدند
[ترجمه گوگل]سربازان در اثر آتش سوزی وارد شدند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We won the contract in the face of stiff competition.
[ترجمه ترگمان]ما قرارداد رو در صورت یه رقابت خشک برنده شدیم
[ترجمه گوگل]ما قرارداد را در مواجهه با رقابت شدید به دست آوردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The battalion stood its ground in the face of repeated attacks. ...

معنی عبارات مرتبط با in the face of به فارسی

جور در نیامدن با

معنی کلمه in the face of به انگلیسی

in the face of
• in front of -, before -
fly in the face of
• defy, clearly disobey

in the face of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
مواجه شدن با چیزی (معمولا سختی ها و یا شرایط سخت و دشوار)
سعید عباس نژاد اورمولو
رویارویی
در مواجهه با...
Shirinbahari
شرایط سخت
Koosha
در مواجهه با (یک مشکل)
From Collins Dictionary:
If you take a particular action or attitude in the face of a problem or difficulty, you respond to that problem or difficulty in that way.
The Prime Minister has called for national unity in the face of the violent anti-government protests.
Figure
۱- علی رغم، despite
He left home in the face of strong opposition from his dad.
۲- در مواجهه با، در رویارویی با being threatened or confronted with
Its hard to be cheerful and optimist in the face all tragic news.
She refused to back down in the face of immense pressure.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in the face of
کلمه : in the face of
املای فارسی : این تاه فیس اوف
اشتباه تایپی : هد فاث بشزث خب
عکس in the face of : در گوگل

آیا معنی in the face of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )