برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

in so far as


تا آنجا که، تا مقداری که

بررسی کلمه in so far as

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to the extent that.

واژه in so far as در جمله های نمونه

1. Man has rights only in so far as they are a correlative of duty.
[ترجمه ترگمان]بشر فقط تا آنجا حق دارد که یک همبستگی وابسته به وظیفه دارند
[ترجمه گوگل]انسان حقوق خود را فقط تا آنجا که مقارن با وظیفه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's the truth, in so far as I know it.
[ترجمه ترگمان]تا جایی که من می‌دانم، حقیقت است
[ترجمه گوگل]این حقیقت است، تا آنجا که من آن را می دانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is the truth in so far as I know it.
[ترجمه ترگمان]تا اونجایی که من میدونم حقیقت داره
[ترجمه گوگل]این همان حقیقت است که من آن را می دانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The first is that in so far as people continue to believe the figures, the Government derives an unfair advantage.
[ترجمه ترگمان]اولی این است که تا کنون مردم به باور این ارقام ادامه می‌دهند، دولت یک مزیت ناعادلانه گرفته‌است
[ترجمه گوگل]اول این است که تا زمانی که مردم همچنان به این ارقام باور داشته باشند، دولت مزیت ناعادلانه ...

معنی کلمه in so far as به انگلیسی

in so far as
• to the extent that, to the degree that

in so far as را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد علی کریمی
تا حدی که،به درجه ای که
Htm
to some extent تا حدی ، تا اندازه ای

extent to which تا چه حد ، تا چه اندازه

to the extent that تا حدی که، تا اندازه ای که، تا جایی که

in so far as /as far as تا جایی که

inasmuch as از آنجایی که

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی in so far as

کلمه : in so far as
املای فارسی : این سو‌ فر از
اشتباه تایپی : هد سخ بشق شس
عکس in so far as : در گوگل

آیا معنی in so far as مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )