برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1463 100 1

in principle


اصولا، ازنظر اصولی، از نظر اخلاقی، از نظر تئوری

بررسی کلمه in principle

عبارت ( phrase )
• : تعریف: with regard to theory, aside from practical application.

- In principle I like the idea, but people aren't ready for it.
[ترجمه ترگمان] اصولا من این ایده را دوست دارم، اما مردم برای آن آماده نیستند
[ترجمه گوگل] در اصل من این ایده را دوست دارم، اما مردم برای آن آماده نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه in principle در جمله های نمونه

1. In principle I agree with the idea, but in practice it's not always possible.
[ترجمه ترگمان]در اصل من با این ایده موافقم، اما در عمل همیشه ممکن نیست
[ترجمه گوگل]در اصل با این ایده موافق هستم، اما در عمل همیشه امکان پذیر نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her idea is sound in principle.
[ترجمه ترگمان]ایده او در اصل منطقی به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]ایده آن اصل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their ideas sound fine in principle but they haven't worked out the economics behind the policies.
[ترجمه ترگمان]ایده‌های آن‌ها در اصل به خوبی به نظر می‌رسند، اما اقتصاد پشت این سیاست‌ها را تدوین نکرده اند
[ترجمه گوگل]ایده های آنها در اصل اصل خوب است اما آنها اقتصاد را در پشت سیاست ها کار نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I agree with you in principle, but we'll need to discuss the details.
[ترجمه ترگمان]من در اصل با شما موافقم، اما باید جزئیات را مورد بحث قرار دهیم
[ترجمه گوگل]من در اصل با ش ...

معنی کلمه in principle به انگلیسی

in principle
• in regard to the truth
approval in principle
• fundamental confirmation, confirmation in essence
objecting in principle
• opposing the main issues, objecting completely

in principle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

jahanaks.blog.ir
اصولا، ازنظر اصولی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in principle
کلمه : in principle
املای فارسی : این پرینکیپل
اشتباه تایپی : هد حقهدزهحمث
عکس in principle : در گوگل

آیا معنی in principle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران