برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1390 100 1

in good time


1- در موقع مناسب 2- به سرعت، زود

واژه in good time در جمله های نمونه

1. Be patient, you'll hear the result all in good time.
[ترجمه ترگمان]صبور باش، نتیجه همه چیز را به موقع خواهی شنید
[ترجمه گوگل]صبور باشید، تمام نتایج را در زمان مناسب خواهید شنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Be patient, Emily! All in good time.
[ترجمه ترگمان]! \"صبور باش\" امیلی خیلی وقت خوبی بود
[ترجمه گوگل]امیلی صبور باشید! همه چیز به موقع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The harvest must be reaped in good time.
[ترجمه ترگمان]برداشت محصول در زمان خوبی بود
[ترجمه گوگل]برداشت باید در زمان مناسب انجام شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Get to the airport in good time .
[ترجمه ترگمان]به موقع به فرودگاه بروید
[ترجمه گوگل]به موقع به فرودگاه بروید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Don't worry, ...

معنی کلمه in good time به انگلیسی

in good time
• at the right time
all in good time
• everything at a suitable time

in good time را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azam
سر موقع. سر وقت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in good time
کلمه : in good time
املای فارسی : این گود تیم
اشتباه تایپی : هد لخخی فهئث
عکس in good time : در گوگل

آیا معنی in good time مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )