برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1424 100 1

in earnest


1- جدی، بی شوخی، 2- مصممانه، بی رودربایستی

واژه in earnest در جمله های نمونه

1. Campaigning will begin in earnest tomorrow.
[ترجمه ترگمان]فردا با جدیت شروع خواهد شد
[ترجمه گوگل]مبارزات انتخاباتی در فردا آغاز خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. When I looked over, he was in earnest conversation with his father.
[ترجمه ترگمان]وقتی به آن نگاه کردم، او با پدرش صحبت می‌کرد
[ترجمه گوگل]وقتی که نگاه کردم، او در صحبت جدی با پدرش بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Matthews was in earnest conversation with a young girl.
[ترجمه ترگمان]متیو \"با یه دختر جوان خیلی جدی صحبت می‌کرد\"
[ترجمه گوگل]متیو در صحبت جدی با یک دختر جوان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm sure he was in earnest when he said he wanted to marry her.
[ترجمه ترگمان]مطمئنم که او جدی بود که گفت می‌خواهد با او ازدواج کند
[ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که او با جدیت گفت که می خواهد با او ازدواج کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه in earnest به انگلیسی

in earnest
• seriously, intently, sincerely, really

in earnest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

jahanaks.blog.ir
با جدیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی in earnest
کلمه : in earnest
املای فارسی : این یرنست
اشتباه تایپی : هد ثشقدثسف
عکس in earnest : در گوگل

آیا معنی in earnest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )