برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1615 100 1
شبکه مترجمین ایران

in consequence

واژه in consequence در جمله های نمونه

1. In consequence he lost his place.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه جای خود را از دست داد
[ترجمه گوگل]در نتیجه او محل خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In consequence of your bad work I am forced to dismiss you.
[ترجمه ترگمان]در نتیجه کار بد تو مجبور شدم تو را اخراج کنم
[ترجمه گوگل]در نتیجه کار بد شما مجبور هستم شما را رد کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was found guilty, and lost her job in consequence .
[ترجمه ترگمان]او گناهکار شناخته شد و شغلش را در نتیجه از دست داد
[ترجمه گوگل]او مجرم شناخته شد و در نتیجه کار خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His death was totally unexpected and, in consequence, no plans had been made for his replacement.
[ترجمه ترگمان]مرگ او کاملا غیر منتظره بود و در نتیجه هیچ برنامه‌ای برای جایگزین او ساخته نشده بود
[ترجمه گوگل]مرگ او کاملا غیر منتظره بود و در نتیجه هیچ برنامه ای برای جایگزینی وی ایجاد نشده بود
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه in consequence به انگلیسی

in consequence
• therefore, as a result

in consequence را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐊𝐢𝐲𝐚𝐧 | مهدی کیان
🌟بنابر این، از این رو، برای آن، بدلیل آن، یعنی، در نتیجه، لذا، برای آن منظور، بدلیل آن، سپس، به همین منظور، به همین دلیل، پس، برای همین، بدین منظور، با عنايت به موارد فوق، بدین خاطر، به همین جهت، و به تبع آن، بر این اساس، به این ترتیب.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی in consequence مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )