برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1392 100 1

in a manner of speaking

واژه in a manner of speaking در جمله های نمونه

1. An attorney is your employee, in a manner of speaking.
[ترجمه ترگمان]وکیل‌مدافع، کارمند شما، در طرز صحبت کردن است
[ترجمه گوگل]یک وکیل کارمند شما است، به نحوی صحبت کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's his partner, in a manner of speaking.
[ترجمه ترگمان]به طرز حرف زدن، شریک او است
[ترجمه گوگل]او شریک زندگی خود است، به نحوی صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. His success is in a manner of speaking our success, too.
[ترجمه ترگمان]موفقیت او به نوعی صحبت کردن با موفقیت ماست
[ترجمه گوگل]موفقیت او نیز به شیوه ای است که موفقیت ما را بیان می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In a manner of speaking, of course.
[ترجمه ترگمان]البته در طرز صحبت کردن
[ترجمه گوگل]البته، البته، صحبت کردن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه in a manner of speaking به انگلیسی

in a manner of speaking
• in a sense, in a way

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
برای بیان چیزی که تقریبا درست است گفته می شود: � به نحوی، یه جورایی، میشه گفت�

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/in-a-manner-of-speaking

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی in a manner of speaking مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )