برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

impedance

/ˌɪmˈpiːdəns/ /ɪmˈpiːdns/

(برق) جلوگیری، مقاومت مرکب، امپدانس، پاگیری (که برحسب اهم ohm اندازه گیری می شود)، مقاومت صوری برق در برابر جریان متناوب، مقاومت ظاهری

بررسی کلمه impedance

اسم ( noun )
• : تعریف: a measure of the total resistance of an electric circuit to an alternating current flow, usu. expressed in ohms.

واژه impedance در جمله های نمونه

1. This provides a relatively high input impedance looking into their bases and a low output impedance at the emitters.
[ترجمه ترگمان]این امر یک امپدانس ورودی نسبتا بالا به bases و یک مقاومت ظاهری پایین در ساطع کننده ساطع کننده را فراهم می‌کند
[ترجمه گوگل]این یک امپدانس ورودی نسبتا بالا را به دنبال پایگاه های خود و یک امپدانس خروجی کم در فرستنده ها فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Finally, is the small-signal, complex, output impedance when the input is open circuit to signals.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، امپدانس ورودی کوچک، پیچیده و خروجی وقتی ورودی به سیگنال تبدیل می‌شود
[ترجمه گوگل]در نهایت، امپدانس کوچک سیگنال، پیچیده، خروجی، هنگامی که ورودی مدار باز به سیگنال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The term iterative impedance is applied to a load that renders the input impedance of an asymmetric section equal to it.
[ترجمه ترگمان]عبارت مقاومت کننده تکرار شونده به بار اعمال می‌شود که امپدانس ورودی یک بخش نامتقارن برابر با آن را نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]امپدانس تکرار اصطلاح به یک بار اعمال می شود که امپدانس ورودی یک بخش نامتقارن برابر با آن را اعمال می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با impedance به فارسی

علوم مهندسى : امپدانس بالا

معنی impedance در دیکشنری تخصصی

impedance
[شیمی] جلوگیرى ، مقاومت مرکب ، امپدانس ، پاگیرى (که برحسب ohm اندازه گیرى می شود)
[کامپیوتر] مقاومت ظاهری
[برق و الکترونیک] امپدانس مخالفت کلی یک قطعه یا مدار در مقابل عبور جریان متناوب یا متغیر. امپدانس Z بر حسب اهم بیان می شود و ترکیبی از دو مؤلفه ی مقاومت R و رآکتانس X است به گونه ای که اندازه ی امپدانس برابر با ریشه ی دوم مجموع مربعات R , Z است .همچنین امپدانس را می توان از رابطه ی Z=E/1 حساب کرد که در آن E ولتاژ AC وارد شده به مدار و I جریان متناوبی است که در مدار جاری می شود. در موقع انجام محاسبات ،امپدانس به صورت نسبت مختلط ولتاژ به جریان در نظر گرفته می شود. - امپدانس ، پاگیرایی
[ریاضیات] مقاومت ظاهری
[برق و الکترونیک] تحلیل کننده امپدانس
[برق و الکترونیک] پل امپدانس - پل امپدانسی پلی که برای اندازه گیری یا مقایسه ی امپدانسهای مختلف نظیر ظرفیت ،القا کنایی و مقاومت به کار می رود.
[برق و الکترونیک] مشخصه ی امپدانس نمودار تغییرات امپدانس مدار نسبت به بسامد . - مشخصه امپدانس
[برق و الکترونیک] مبدل امپدانس
[برق و الکترونیک] تزویج امپدانس تزویج دو مدار سیگنال به کمک یک امپدانس که معمولاً چوک است . در تقویت کننده های شنیداری که به بهره ی بالا و باند گذر محدود نیاز است،از این نوع تزویج استفاده می شود.
[معدن] ضریب امپدانس (آتشباری)
imped ...

معنی کلمه impedance به انگلیسی

impedance
• total amount of resistance (electricity, physics); obstacle, hindrance

impedance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
مقاومتِ جریانی
علی
مقاومت صوتی (در لرزه نگاری)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی impedance

کلمه : impedance
املای فارسی : ایمپدنک
اشتباه تایپی : هئحثیشدزث
عکس impedance : در گوگل

آیا معنی impedance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )