برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1395 100 1

immortality

/ˌɪmɔːrˈtæləti/ /ˌɪmɔːˈtælɪti/

معنی: ابدیت

بررسی کلمه immortality

اسم ( noun )
(1) تعریف: the state or condition of being immortal; perpetual life.
متضاد: mortality

(2) تعریف: lasting fame.

واژه immortality در جمله های نمونه

1. sa'di's immortality
جاودانگی سعدی

2. the impossibility of immortality
غیرممکن بودن زندگانی ابدی

3. the mortality of the body is nothing compared to the immortality of the soul
میرایی جسم در برابر جاودانگی روح هیچ است.

4. Do you believe in the immortality of the soul?
[ترجمه ترگمان]آیا تو به جاودانگی روح اعتقاد داری؟
[ترجمه گوگل]آیا به جاودانگی روح اعتقاد دارید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some religions include a doctrine of personal immortality.
[ترجمه ترگمان]برخی از ادیان شامل یک نظریه بقای فردی هستند
[ترجمه گوگل]برخی از ادیان شامل یک آموزه ی جاودانگی شخصی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Some people want to achieve immortality through their works.
[ترجمه ترگمان]برخی افراد می‌خواهند از طریق کارشان به جاودانگی دست یابند
[ترجمه گوگل]بعضی از مردم می خواهند از طریق آثار خود جاودانه را بدست آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف immortality

ابدیت (اسم)
aeon , eternity , immortality , infinity , sempiternity , infinitude

معنی کلمه immortality به انگلیسی

immortality
• state of being immortal, deathlessness, indestructibility, life which will never end; fame which will last for all time
immortality of the soul
• belief that the soul never dies
physical immortality
• everlasting life, belief that a person's body and soul will never die

immortality را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی immortality
کلمه : immortality
املای فارسی : ایممرتلیتی
اشتباه تایپی : هئئخقفشمهفغ
عکس immortality : در گوگل

آیا معنی immortality مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )