برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1473 100 1

immerse

/ˌɪˈmɜːrs/ /ɪˈmɜːs/

معنی: پوشاندن، غوطه دادن، فرو بردن، غسل ارتماسی دادن، زیر اب کردن
معانی دیگر: (در آبگونه) فرو کردن، (کاملا) زیر آب کردن، آب پوش کردن، در جوف (چیزی) قرار دادن، جاسازی شدن یا کردن، جایگزین کردن یا شدن، درونگیر شدن، فرورفتن، توجه را (کاملا) متوجه چیزی کردن، (سخت) دست به کار شدن، (در کاری) مستغرق شدن یا کردن، غسل تعمید دادن (از طریق فرو بردن کامل شخص در آب)، غسل ارتماسی دادن برای تعمید

بررسی کلمه immerse

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: immerses, immersing, immersed
مشتقات: immersible (adj.)
(1) تعریف: to put deeply into or cover with liquid; submerge.
مترادف: douse, dunk, souse, submerge
مشابه: deluge, dip, drench, duck, flood, inundate, plunge, saturate, sink, soak, steep

- Immerse the dry beans in the water and soak them overnight.
[ترجمه ترگمان] لوبیا خشک را در آب فرو کنید و آن‌ها را در طول شب خیس کنید
[ترجمه گوگل] لوبیای خشک را در آب غوطه ور کنید و آنها را به مدت یک شب بشویید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He immersed his tired feet in the warm water.
[ترجمه ترگمان] پاهای خسته‌اش را در آب گرم فرو برد
[ترجمه گوگل] او پاهای خسته خود را در آب گرم غوطه ور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to involve deeply; absorb.
مترادف: absorb, consume, engage, engross, enthrall, hold, involve, preoccupy
مشابه: bury, captivate, fascinate, spellbind, steep

- The novel immerses the reader in a brilliantly-imagined fantasy world.
[ترجمه ترگمان] ر ...

واژه immerse در جمله های نمونه

1. immerse the cotton in alcohol and then rub it on your finger
پنبه را کاملا در الکل فرو کن و سپس آن‌را روی انگشتت بمال.

2. Immerse your foot in ice cold water to reduce the swelling.
[ترجمه ترگمان]پای خود را در آب سرد یخ بزنید تا ورم را کاهش دهید
[ترجمه گوگل]پای خود را در آب یخ یخ زده برای کاهش تورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I immerse my clothes in the water.
[ترجمه ترگمان]لباس‌هایم را در آب فرو می‌کنم
[ترجمه گوگل]لباس هایم را در آب غوطه ور کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Immerse the plant for a few minutes.
[ترجمه ترگمان] تا چند دقیقه دیگه کار رو انجام بده
[ترجمه گوگل]گیاه را برای چند دقیقه غوطه ور کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Immerse the cloth in the dye for twenty minutes.
[ترجمه ترگمان]بیست دقیقه پارچه را در رنگ فرو برد
[ترجمه گوگل]پارچه را در رنگ بگذارید بیست دقیقه بگذارید
[ترجمه شما] ...

مترادف immerse

پوشاندن (فعل)
ensconce , envelop , case , apparel , cover , mask , conceal , coat , veil , put on , sod , line , vest , deck , belay , bestrew , jacket , blanket , sheathe , shingle , camouflage , submerge , overcast , immerse , shroud , clothe , wear , crown , endue , infold , indue , suffuse
غوطه دادن (فعل)
soak , cause to dive , dunk , immerse , cause to duck , plunge , immerge
فرو بردن (فعل)
stick , sink , pick , ram , immerse , plunge , swallow , dig in , stab , gulp , immerge , ingulf
غسل ارتماسی دادن (فعل)
wash , immerse
زیر اب کردن (فعل)
submerge , immerse

معنی immerse در دیکشنری تخصصی

immerse
[عمران و معماری] غوطه ور کردن
[مهندسی گاز] فروبردن ، غوطه دادن
[نساجی] فروبردن
[نساجی] غوطه ور

معنی کلمه immerse به انگلیسی

immerse
• submerge, cover with liquid; baptize by submersion in water; engross, absorb
• if you immerse yourself in something, you become completely involved in it.
• if you immerse something in a liquid, you put it into the liquid so that it is completely covered.
immerse oneself in work
• involve oneself deeply in work, spend all one's time working

immerse را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نیما وکیل زاده
غرق شدن، فرو رفتن،غوطه ور شدن، عمیقا غرق در یک فعالیت شدن
یوسف
سریعتر
محمدحسین کوزه گران
در معرض چیزی قرار گرفتن
Azita
Immerse myself in a culture یعنی خود را با فرهنگی وقف دادن
کیمیا
if you are immersed in something, you spend most of your time doing it, or thinking about it
alone man
absorb,مجذوب کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی immerse
کلمه : immerse
املای فارسی : ایممرس
اشتباه تایپی : هئئثقسث
عکس immerse : در گوگل

آیا معنی immerse مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران