برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1566 100 1
شبکه مترجمین ایران

imagination

/ˌɪˌmædʒəˈneɪʃn̩/ /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn̩/

معنی: خیال، انگاشت، ابتکار، تصور، فانتزی، پنداره، تو هم، تخیل
معانی دیگر: قوه ی تخیل، خیال زایی، انگاره زایی، اندیش دیسه زایی، انگارش، قدرت خلاقه، آفریدگاری، سگالش، خیال باطل، تصور بیهوده، وهم و خیال، پوچ اندیشه، پوچ انگاره، (قدرت فهم و لذت از آثار خلاقه به ویژه در هنر و ادبیات) ذوق، استعداد دریافت، شم هنری، فهم هنری، هنرفهمی، ابداع گری، نوآوری، نویابی، پندار

بررسی کلمه imagination

اسم ( noun )
• : تعریف: the capacity of the mind to create, as by forming images of what does not literally exist.
مترادف: creativity, inventiveness, mind's eye
مشابه: conception, fancy, ingenuity, inspiration, make-believe, originality, visualization, whimsy

واژه imagination در جمله های نمونه

1. luxuriant imagination
تخیل فرنمایانه

2. his vivid imagination
قوه‌ی تخیل جان‌آفرین او

3. shakespeare's artistic imagination
قدرت تخیل هنری شکسپیر

4. the pregnant imagination of this poet
تخیل پربار این شاعر

5. this poem lacks imagination
این شعر فاقد نوآوری است.

6. a figment of his imagination
ساخته و پرداخته‌ی تخیل او

7. he had an exuberant imagination
او دارای قدرت تخیل پرباری بود.

8. her poem captured everyone's imagination
شعر او خیال و تصور همه را به خود جلب کرد.

9. the book fired my imagination
کتاب،تخیلات مرا شعله ور کرد.

10. they lack the necessary imagination to appreciate modern art
آنان فاقد ذوق لازم برای درک هنر نو می‌باشند.

11. this poem challenges one's imagination and thought
این شعر تخیل و فکر انسان را سخت به کار می‌گیرد.

12. in order to capture the imagination of youth
به منظور جلب تخیل جوانان

...

مترادف imagination

خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
انگاشت (اسم)
supposition , assumption , imagination
ابتکار (اسم)
shift , imagination , invention , contraption , improvisation , shebang , lash-up , industry , authorship , novation , initiative , originality , knack , gumption , resource
تصور (اسم)
supposition , vision , if , supposal , fancy , idea , notion , imagination , visualization , image , picture , conception , conceptualization
فانتزی (اسم)
imagination , extravaganza , fantasy , phantasy
پنداره (اسم)
fancy , imagination , whim
تو هم (اسم)
imagination , hallucination , suspicion , single space
تخیل (اسم)
imagination , specter , prolepsis , spectre

معنی عبارات مرتبط با imagination به فارسی

معنی imagination در دیکشنری تخصصی

[سینما] قوه تخیل
[ریاضیات] تصویر، قدرت خلاقه، قدرت مقابله با مسائل

معنی کلمه imagination به انگلیسی

imagination
• ability of the mind to create mental images which do not literally exist; creation of such mental images
• your imagination is your ability to form new ideas or to think about things which you cannot see or which do not exist in real life.
creative imagination
• ability to think of new ideas, capability of creating new concepts
fertile imagination
• creative imagination
flight of imagination
• fantasy, reverie, daydream, fancy
trick of the imagination
• illusion, delusion created by the imagination
with imagination
• by using one's creative powers

imagination را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن پیرمردوند چگینی
در روانشناسی ومشاوره معنی تصویرسازی ذهنی میده، هر چند خیال پردازی و تخیل هم می تونه ترجمه ی مناسبی براش باشه
عرفان روزبان
خیال پردازی😊😊😊
لیلی موسوی
leave nothing to the imagination : To show or describe all of the parts or details of something
همه چیز را با جزئیات شرح دادن
Mahdi Pourali
توهم،تخیل😅😅
علی اصغر سلحشور
پنداشت، تصور، پندار
aylar
تخیل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی imagination

کلمه : imagination
املای فارسی : ایمجینیشین
اشتباه تایپی : هئشلهدشفهخد
عکس imagination : در گوگل

آیا معنی imagination مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )