برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

imaginable

/ˌɪˈmædʒənəbl̩/ /ɪˈmædʒɪnəbl̩/

معنی: قابل درک، تصور کردنی، تصوری، قابل تصور، انگاشتنی، وابسته به تصورات و پندارها
معانی دیگر: انگار پذیر، تصویر کردنی، گمان پذیر، imaginal تصور کردنی

بررسی کلمه imaginable

صفت ( adjective )
مشتقات: imaginably (adv.)
• : تعریف: possible to imagine; conceivable.
مترادف: conceivable
متضاد: unimaginable
مشابه: earthly

- After their decisive victory in this recent battle, the end of the war was finally imaginable.
[ترجمه ترگمان] پس از پیروزی قاطع آن‌ها در این نبرد اخیر، پایان جنگ در نهایت قابل‌تصور بود
[ترجمه گوگل] پس از پیروزی قاطع آنها در این نبرد اخیر، پایان جنگ در نهایت قابل تصور بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه imaginable در جمله های نمونه

1. any imaginable situation
هر وضعیتی که بتوان آن‌راتصور کرد

2. the biggest lies imaginable
بزرگترین دروغ‌های قابل تصور

3. this hotel is equipped with every imaginable amenity
این هتل همه گونه وسیله‌ی راحتی قابل تصور را دارد.

4. she was dressed in the pokiest way imaginable
به بدترین وضع قابل تصور لباس پوشیده بود.

5. This is the only solution imaginable.
[ترجمه ترگمان]این تنها راه‌حل قابل‌تصور است
[ترجمه گوگل]این تنها راه حل قابل تصور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. They stock every imaginable type of pasta.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها هر نوع پاستا که قابل تصوری است را ذخیره می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها هر نوع قابل تصور از ماکارونی را ذخیره می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He called her the foulest names imaginable.
[ترجمه ترگمان]او را زشت‌ترین اسم‌هایی می‌نامید که قابل‌تصور است
[ترجمه گوگل]او نام او را نامعمول نامید
[ترجمه شما] ...

مترادف imaginable

قابل درک (صفت)
perceptible , knowledgeable , cognizable , comprehensible , realizable , imaginable , imaginal , scrutable
تصور کردنی (صفت)
imaginable , imaginal , conceivable , supposable
تصوری (صفت)
imaginary , unrealistic , unreal , romantic , imaginable , imaginal , conceptual , shandy , suppositious , shandygaff
قابل تصور (صفت)
imaginable , imaginal
انگاشتنی (صفت)
imaginable , imaginal , supposable
وابسته به تصورات و پندارها (صفت)
imaginable , imaginal

معنی کلمه imaginable به انگلیسی

imaginable
• capable of being imagined, conceivable
• you use imaginable when referring to the most extreme example of a particular thing that you can think of.

imaginable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسما
احتمالی، ممکن، محتمل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی imaginable

کلمه : imaginable
املای فارسی : ایمگینبل
اشتباه تایپی : هئشلهدشذمث
عکس imaginable : در گوگل

آیا معنی imaginable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )