برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

ill humor


معنی: ستیزگی
معانی دیگر: بدخلقی، بد اخلاقی، ترشرویی، عبوسی

بررسی کلمه ill humor

اسم ( noun )
• : تعریف: an unpleasant or irritable mood; disagreeableness.
متضاد: good humor

واژه ill humor در جمله های نمونه

1. I am in an ill humor.
[ترجمه ترگمان]من خلق و خوی بدی دارم
[ترجمه گوگل]من در طنز بدی هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Haley stood there in ill humor.
[ترجمه ترگمان] هیلی \"با شوخ‌طبعی اونجا وایساده بود\"
[ترجمه گوگل]هالی ایستاده بود در طنز بد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He vented his ill humor on his wife.
[ترجمه ترگمان]این بگفت و حالت کج‌خلقی خود را به سوی همسرش خالی کرد
[ترجمه گوگل]او از شوخ طبعی خود بر روی همسرش بیرون زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. In such circumstances a man necessarily an ill humor irritation by some excess or others.
[ترجمه ترگمان]در چنین شرایطی انسان لزوما ناراحتی روحی بدی نسبت به دیگران دارد
[ترجمه گوگل]در چنین شرایطی یک مرد لزوما تحریک طنز بد بو توسط برخی از بیش از حد و یا دیگران است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف ill humor

ستیزگی (اسم)
antagonism , animosity , enmity , ill will , hostility , pugnacity , pugnaciousness , termagancy , inveteracy , ill humor , bellicosity , ill feeling , ill humour , ill nature

ill humor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ill humor

کلمه : ill humor
املای فارسی : ایل هیومر
اشتباه تایپی : همم اعئخق
عکس ill humor : در گوگل

آیا معنی ill humor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )