برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

ignition

/ɪgˈnɪʃn̩/ /ɪɡˈnɪʃn̩/

معنی: هیجان، احتراق، اشتعال، سیستم جرقه، اتش گیری
معانی دیگر: افروزش، گیرش، (موتور) افروزگر، (شیمی - گرم کردن ترکیب تا حد احتراق کامل یا دگرگونی شیمیایی) سوزش، سوزشگری

بررسی کلمه ignition

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of igniting or state of being ignited.

(2) تعریف: a device for igniting something by means of friction, an electrical spark, or the like; in an internal combustion engine, the device or system that ignites the fuel to start the engine.

(3) تعریف: in an automobile or the like, the switch that activates the ignition system.

واژه ignition در جمله های نمونه

1. ignition control
(اتومبیل) تنظیم جرقه

2. ignition current
(اتومبیل) جریان احتراق

3. ignition temperature
دمای افروزش،حرارت احتراق

4. the ignition key
(در موتورهای درونسوز) کلید افروزش،کلید احتراق

5. the ignition of a fire with high flames
افروزش آتشی با شعله‌های بلند

6. have you switched the ignition on?
کلید احتراق را چرخاندی (روشن کردی)؟

7. The device automatically disconnects the ignition.
[ترجمه ترگمان]دستگاه به طور خودکار احتراق را قطع می‌کند
[ترجمه گوگل]دستگاه به طور خودکار جرقه را قطع می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He fumbled the key into the ignition.
[ترجمه ترگمان]کلید را پیدا کرد
[ترجمه گوگل]او کلیدی را درون آتش گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The device automatically disconnects the ignition when the engine is switched off.
...

مترادف ignition

هیجان (اسم)
fit , fret , boil , excitation , agitation , excitement , thrill , frenzy , dither , titillation , fission , ignition , tornado , fever , tempest , lather , hysterics , unco , snit , stour
احتراق (اسم)
inflammation , combustion , ignition , lighting
اشتعال (اسم)
combustion , ignition , lighting
سیستم جرقه (اسم)
ignition
اتش گیری (اسم)
ignition , inflammability

معنی عبارات مرتبط با ignition به فارسی

(اتومبیل) تنظیم جرقه
(اتومبیل) جریان احتراق
دمای افروزش، حرارت احتراق
علوم هوایى : خودسوزى
علوم مهندسى : زود احتراق علوم هوایى : پیش سوزى

معنی ignition در دیکشنری تخصصی

ignition
[شیمی] 1- احتراق ، اشتعال ، افروزش ، گیرش (موتور) افروزگر 2- ( گرم کردن ترکیب تا حد احتراق کامل یا دگرگونی شیمیایی ) سوزش ، سوزشگرى
[عمران و معماری] اشتعال - احتراق - گیرش - افروزش - افت حرارتی - افت سرخ شده - افت در اثر احتراق - اتلاف احتراقی
[برق و الکترونیک] اشتعال ، جرقه
[مهندسی گاز] احتراق ، اشتعال
[برق و الکترونیک] آند جرقه
[برق و الکترونیک] مدار جرقه
[برق و الکترونیک] سیم پیچی جرقه زن
[برق و الکترونیک] الکترود جرقه
[برق و الکترونیک] تداخل جرقه زنی تداخل مربوط به تخلیه ی جرقه های الکتریکی و خودرو یا سایر سیستمهای جرقه زنی .
[خودرو] تاخیر در روشن شدن
[عمران و معماری] افت حرارتی - افت سرخ شده - افت در اثر احتراق - اتلاف احتراقی
[زمین شناسی] افت به وسیله آتش
[خودرو] شمع جرقه زن
[مهندسی گاز] شمع
[شیمی] نقطه افروزش
[برق و الکترونیک] نقطه اشتعال
[مهندسی گاز] نقطه اشتعال ، نقطه احتراق
[برق و الکترونیک] کلید جرقه ای
...

معنی کلمه ignition به انگلیسی

ignition
• act of igniting or causing to burn; state of catching fire
• the ignition is the part of a car's engine which ignites the fuel and starts the car; also used of the keyhole where you put a key in order to start the engine.
early ignition
• igniting before the usual time
late ignition
• defect in an vehicle's starting mechanism
self ignition
• independently igniting, catching fire by itself

ignition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رهام
استارت ماشین
محمد خسروی
گیرش گیربکس.مربوط به ریتارد خودروهای سنگین
🐾 مهدی صباغ
استارت ماشین (بخشی که داخل اتاق خودرو و در کنار فرمان قرار دارد و سوئیچ رابرای روشن کردن خودرو، داخل آن فرو کرده و می چرخانیم.)
ebi
آتش‌زنی ، جرقه‌زنی

سوخت‌سوزی ، سوخت‌افروزی
محمد
استارت ماشین
سما
The place where you put in the key to make a car's engine start.
حسین یوسف زاده
جا کلیدی ماشین
مهدی عبدی
اتصال کوتاه، مدار کوتاه (برق)
:-)
جا کلیدی ماشین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی ignition

کلمه : ignition
املای فارسی : ایگنیتین
اشتباه تایپی : هلدهفهخد
عکس ignition : در گوگل

آیا معنی ignition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )