برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
if - you - ask - me
شبکه مترجمین ایران

if you ask me

if you ask me را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
INF
in my personal opinion
اگر نظر من بخوای
Zeinab cheraghi7
اگه ازمن بپرسی/اگه ازمن باشه...
fatemeh seyfy
lf they you about me tell them:she was the only person who loved me with honesty and l broke her
نسرین رنجبر
used to emphasize that a statement is one's personal opinion.

synonyms:
for my (own) part � for myself � according to my way of thinking � to my mind � in my estimation � as far as I am concerned � in my (own) view/opinion � from my own point of view � from where I stand � from my standpoint
به نظر من
از نظر من
از دید من
تا جایی که من میدونم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی if you ask me مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )