برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

ideogram

/ˈɪdɪəɡræm/ /ˈɪdɪəɡræm/

(حرف) اندیشه نگار، چم نگار، اندیش نگار، اندیش نشان، تجسم و نمایش عقاید و افکار و اجسام با تصویر

بررسی کلمه ideogram

اسم ( noun )
(1) تعریف: a written character or symbol that represents an object or idea without spelling out particular words.

- The traditional Chinese writing system uses ideograms rather than a phonetic alphabet.
[ترجمه ترگمان] سیستم نوشتاری چینی سنتی به جای الفبای آوایی، از ideograms استفاده می‌کند
[ترجمه گوگل] سیستم نوشتن سنتی چینی به جای الفبای آوایی از ایدئولوگها استفاده می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: any graphic symbol, such as a dollar sign or ampersand.

واژه ideogram در جمله های نمونه

1. The ideogram: mouth and breath, silent consent.
[ترجمه ترگمان]The: دهان و نفس، رضایت ساکت
[ترجمه گوگل]ایدئولوگ: دهان و نفس، رضایت خاموش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Its pictographic and ideogram characteristic enriches Chinese characters with cultural connotations. They show the Chinese traditional cultural consciousness with suggestive reduction.
[ترجمه ترگمان]مشخصه Its و ideogram آن، شخصیت‌های چینی را با مفاهیم فرهنگی غنی می‌کند آن‌ها آگاهی فرهنگی سنتی چینی را با کاهش فشار نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]ویژگی های تصویری و ایدئولوگ آن، شخصیت های چینی را با مفاهیم فرهنگی غنی می کند آنها آگاهی فرهنگی سنتی چینی را با کاهش ذهنی نشان می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Chinese characters are the only existing ideogram in the world today.
[ترجمه ترگمان]امروزه شخصیت‌های چینی تنها ideogram موجود در جهان هستند
[ترجمه گوگل]شخصیت های چینی تنها ایدئولوگ موجود در جهان امروز هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Example : A Chinese ideogram or a Japanese Kanji.
[ترجمه ...

معنی کلمه ideogram به انگلیسی

ideogram
• ideograph, pictorial symbol which directly represents a concept or thing

ideogram را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
اندیشه نما ، اندیشه نگاشت
رضا آزاد
ایده‌نگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ideogram
کلمه : ideogram
املای فارسی : ایدئوگرم
اشتباه تایپی : هیثخلقشئ
عکس ideogram : در گوگل

آیا معنی ideogram مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )