برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1712 100 1
شبکه مترجمین ایران

identical twins


دو قلوهای همسان، دوقلوهای یک تخمی، دوقلوهای یک تخمه، دوقلوهای همدیس (یا همانند)، دوگانه های همانند

معنی identical twins در دیکشنری تخصصی

identical twins
[ریاضیات] هم شکمان یکسان، دو قلوی یکسان

معنی کلمه identical twins به انگلیسی

identical twins
• pair of babies developed from a single fertilized egg cell

identical twins را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف نادری
identical twins =monozygotic twins
دوقلوهای همسان، همزادهای همسان(منوزایگوتیک)، جنسیت دوقلوها همیشه یکسان است یعنی قطعا هر دو دختر یا هر دو پسر هستند.

fraternal twins= dizygotic twins
دوقلوهای غیر همسان، همزادهای غیرهمسان(دیزایگوتیک)، جنسیت دوقلوها می‌تواند یکسان یا متفاوت باشد، یعنی می‌تواند هر دو دختر یا هر دو پسر یا یک پسر و یک دختر باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی identical twins

کلمه : identical twins
املای فارسی : ایدنتیکل توینس
اشتباه تایپی : هیثدفهزشم فصهدس
عکس identical twins : در گوگل

آیا معنی identical twins مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )