برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

i couldn't imagine who it was

معنی کلمه i couldn't imagine who it was به انگلیسی

i couldn't imagine who it was
• i could not guess who it was

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی i couldn't imagine who it was مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )