برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
am - about - that
شبکه مترجمین ایران

i am about that


من دراین خصوصدلواپس هستم

i am about that را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی i am about that

کلمه : i am about that
املای فارسی : ای ام اباوت تحت
اشتباه تایپی : ه شئ شذخعف فاشف
عکس i am about that : در گوگل

آیا معنی i am about that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )