برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1435 100 1

Insanity

/ˌɪnˈsænəti/ /ɪnˈsænɪti/

معنی: خبط دماغ، دیوانگی، جنون
معانی دیگر: (حقوق) عدم صلاحیت عقلانی (موقت یا دایم)، حماقت، بی عقلی، نامعقول بودن

بررسی کلمه Insanity

اسم ( noun )
حالات: insanities
(1) تعریف: persistent or permanent mental disorder or derangement.
مترادف: craziness, dementia, derangement, lunacy, madness
متضاد: sanity
مشابه: frenzy, fugue, hysteria, mania, monomania, neurosis, paranoia, psychosis, schizophrenia

(2) تعریف: in law, a mental condition so disordered that the afflicted person is considered incompetent to engage in contracts or similar matters, or that he or she may be committed to an institution.

(3) تعریف: in many legal jurisdictions, a mental condition so disordered that the afflicted person is not considered able to understand the nature of a criminal act with which he or she has been charged.

(4) تعریف: exceptional foolishness or senselessness, or an act or situation showing this quality.
مترادف: craziness, idiocy, lunacy, madness, senselessness
متضاد: sanity
مشابه: absurdity, folly, inanity, malady, nonsense, stupidity

واژه Insanity در جمله های نمونه

1. the insanity of king lear
دیوانگی شاه لیر

2. he pleaded insanity in extenuation of his crime
او برای کاهش جرم خود ادعای دیوانگی کرد.

3. he pleaded insanity in the hope of getting a shorter prison term
او به امید تخفیف مدت زندان خود ادعای دیوانگی کرد.

4. by reason of insanity
به خاطر جنون

5. his plea of insanity was rejected
دادخواست دیوانگی او رد شد.

6. an excitement which bordered on insanity
هیجانی که به سرحد جنون رسید

7. i failed to ram home the insanity of war
موفق نشدم که دیوانگی جنگ را(به آنها) بفهمانم.

8. in his defense he alleged temporary insanity
در دفاع از خود مدعی شد که دچار جنون موقت شده است.

9. war is the worst kind of insanity
جنگ بدترین نوع دیوانگی است.

10. This kind of risk borders on insanity.
[ترجمه ترگمان]این نوع خطر مربوط به جنون است
[ترجمه گوگل]این نوع ریسک در حقیقت غرور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Insanity

خبط دماغ (اسم)
alienation , insanity , idiocy
دیوانگی (اسم)
derangement , frenzy , insanity , dementia , amok , madness , craziness , mania , amuck , distraction , rage , craze , rave , lunacy , delirium , furor , phrensy
جنون (اسم)
insanity , dementia , lunacy , psychosis

معنی Insanity در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] جنون. "متاسفانه این واژه معنی تکنیکی در قانون و طب ندارد و توسط دادگاه ها و قانون گذارها بدون تبعیض برای یکی از دو منظور زیر مورد استفاده قرار می گیرد. هر نوع یا درجه از نقص عقلانی یا بیماری روان. نقص عقلانی یا بیماری روانی به درجه ای که مستلزم پی آمد های قانونی باشد.جنون را اختلال روانی بعلت بیماری، مشخص با گسستگی کم و بیش طولانی از سبک تفکر، احساس و عمل معمول شخص.

معنی کلمه Insanity به انگلیسی

insanity
• madness, craziness, lunacy, mental derangement; extreme foolishness, foolhardiness
insanity plea
• (legal) claim by a defendant of non-responsibility for a crime due to mental problems (temporary or permanent)
temporary insanity
• crazy for a period of time, situation during which one cannot restrain from performing criminal actions due to a feeling of craziness (law)

Insanity را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

faezeh
حقوق:جنون
English User
ساده لوحی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی insanity
کلمه : insanity
املای فارسی : اینسنیتی
اشتباه تایپی : هدسشدهفغ
عکس insanity : در گوگل

آیا معنی Insanity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )