برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1400 100 1

Insane

/ˌɪnˈseɪn/ /ɪnˈseɪn/

معنی: مجنون، مجنون، دیوانه، احمقانه، بی عقل
معانی دیگر: دیوانگی، احمق، نامعقول، بی عقلانه، به طور نامعقول

بررسی کلمه Insane

صفت ( adjective )
مشتقات: insanely (adv.), insaneness (n.)
(1) تعریف: having a disabling mental disease; crazy; mad.
مترادف: crazy, demented, deranged, lunatic, mad
متضاد: sane
مشابه: batty, berserk, cracked, crazed, daft, loco, loony, maniacal, manic, mental, nutty, psycho, schizoid, schizophrenic, touched, unbalanced, unsound

- The person who committed this crime had to be insane.
[ترجمه A.A] شخصی که مرتکب این جرمشده است باید دیوانه باشه
|
[ترجمه ترگمان] کسی که این جنایت رو مرتکب شده باید دیوونه باشه
[ترجمه گوگل] فردی که این جرم را مرتکب شده بود باید دشمن باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He began to have delusions and feared he was going insane.
[ترجمه A.A] او شروع کرد توهم بزنه و ترسیده بود، او دیوانه شده بود|
[ترجمه ترگمان] کم‌کم دچار توهم شد ...

واژه Insane در جمله های نمونه

1. an insane asylum
دیوانه خانه،تیمارستان،دارالمجانین

2. to drive insane
دیوانه کردن

3. to go insane
دیوانه شدن

4. the disconnected writings of an insane man
نوشته‌های دری وری مردی دیوانه

5. to sell the house at half price is absolutely insane
فروش خانه به نصف قیمت دیوانگی محض است.

6. An insane person is unaccountable for his actions.
[ترجمه ترگمان]یک شخص دیوانه برای اعمال او غیرقابل توضیح است
[ترجمه گوگل]یک فرد دیوانه برای اقداماتش غیر قابل قبول است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Only an insane person could perpetrate such a horrible crime.
[ترجمه ترگمان]فقط یک آدم دیوانه می‌تواند چنین جنایتی را مرتکب شود
[ترجمه گوگل]فقط یک فرد دیوانه می تواند چنین جرمی وحشتناکی مرتکب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. He later became insane and was confined to an asylum.
[ترجمه ترگمان]او بعدها دیوانه شد و به یک پرورشگاه محدو ...

مترادف Insane

مجنون (اسم)
insane , lunatic , crazy , maniac
مجنون (صفت)
mad , nuts , amok , insane , demented , lunatic , loco , crazy , maniac
دیوانه (صفت)
mad , nuts , moony , insane , demented , lunatic , crazy , gaga , natural , batty , nut , frenetic , phrenetic , fanatic , fanatical , cuckoo , fey , hare-brained , loony , luny , mad-brained , manic , mooney , moonstruck , nutty
احمقانه (صفت)
senseless , silly , juvenile , insane , childish , puerile , potty , infatuated , doltish , highland , spooney , spoony
بی عقل (صفت)
insane , unmeaning , frantic , injudicious

معنی عبارات مرتبط با Insane به فارسی

تیمارستان
سیکران، بذر البنج، بذر البنگ

معنی Insane در دیکشنری تخصصی

insane
[حقوق] مجنون، دیوانه

معنی کلمه Insane به انگلیسی

insane
• mentally ill, mad, crazy; senseless, foolish
• someone who is insane is mad.
• you can also describe someone as insane when they behave very foolishly.
insane asylum
• mental hospital, hospital for the mentally ill
insane automatism
• uncontrollable impulse, absence of sane thinking processes, condition which makes one not responsible for his criminal actions
drove him insane
• caused him to go crazy, caused him to go mad, unsettled him, exasperated him
go insane
• go mad, become crazy, loose one's rational mental capacities
the insane
• crazy people, mentally ill

Insane را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
دیوانه وار
وحید آقاخانی
غیر معقول
عليرضا كريمي وند
مجنون جون ليلي
عليرضا كريمي وند
مجنون. جون ليلي. هواي ليلي. زندگي ليلي
zohre
عصبی
افسانه دهاتي آزاد
Insane
Your husband is not
Close your hole
بي شوهري
شوهرت نيست
جا سوراخيتو ببند
حسین رحمانی
مجنونانه
uSER
دیوانه کننده، دیوانه وار، جنون آمیز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی insane
کلمه : insane
املای فارسی : انسان
اشتباه تایپی : هدسشدث
عکس insane : در گوگل

آیا معنی Insane مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )