برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1614 100 1
شبکه مترجمین ایران

Impressionistic

/ˌɪmˌpreʃəˈnɪstɪk/ /ɪmˌpreʃəˈnɪstɪk/

(آنچه که برداشت کلی و سریعی را موجب شود) برداشت گذار، برداشت گرایانه، امپرسیونیستی

واژه Impressionistic در جمله های نمونه

1. His paintings had become more impressionistic as his eyesight dimmed.
[ترجمه ترگمان]نقاشی‌های او impressionistic شده بود، چون بینایی اش رو به تیرگی گذاشته بود
[ترجمه گوگل]نقاشی های او به دلیل چشم اندازش کم رنگ شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The officers seemed to make only an impressionistic assessment.
[ترجمه ترگمان]به نظر می‌رسید که افسران فقط ارزیابی impressionistic را انجام می‌دهند
[ترجمه گوگل]افسران به نظر می رسید تنها یک ارزیابی امپرسیونیستی را انجام دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The show is an impressionistic look at the sights and sounds of America.
[ترجمه ترگمان]این نمایش یک نگاه impressionistic به مناظر و صداهای آمریکا است
[ترجمه گوگل]این نمایش یک نگاه امپرسیونیستی به مناظر و صداهای امریکا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So let me begin by making some impressionistic guesses about the views women do in fact currently hold on morality.
[ترجمه ترگمان]بنابراین اجازه دهید با ساختن بعضی از ...

معنی Impressionistic در دیکشنری تخصصی

Impressionistic
[سینما] تأثیر گرا
[سینما] سبک امپرسیونیستی

معنی کلمه Impressionistic به انگلیسی

impressionistic
• of or pertaining to impressionism (artistic movement originating in the late 19th century which attempted to reproduce the effect of light on objects using short quick brush strokes)
• a view of something that is impressionistic relies on general aspects of the thing rather than dealing with the real facts or details.
impressionistic art
• style of art seeking to recreate the artist's or viewer's general impression of a scene (mainly associated with french artists of the nineteenth century)

Impressionistic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید دهقان مروست
۱_ برداشت سطحی، کلی، گذرا و بدون جزئیات از شئی یا پدیده ای
۲_ سبک نقاشی امپرسیونستی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی impressionistic

کلمه : Impressionistic
املای فارسی : ایمپرسینیستیک
اشتباه تایپی : هئحقثسسهخدهسفهز
عکس Impressionistic : در گوگل

آیا معنی Impressionistic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )