برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

Impressionism

/ˌɪmˈpreʃəˌnɪzəm/ /ɪmˈpreʃənɪzəm/

معنی: سبک هنری امپرسیونیسم، مکتب تجسم
معانی دیگر: برداشت گرایی (مکتب نقاشی کسانی مانند manet و monet و renoir و pissarro که هدف آن ثبت اثر آنی منظره و بازی نور از طریق به کارگیری رنگ های اصلی و خالص است - بعدا این واژه در مورد ادبیات و به ویژه شعر نو و همچنین موسیقی نیز به کار رفت)، سبک هنری امپرسیونیسم یا تئوری هیوم hume در باره ادراک

بررسی کلمه Impressionism

اسم ( noun )
مشتقات: impressionist (adj.), impressionist (n.)
(1) تعریف: (often cap.) a style of painting, originating in France in the late nineteenth century, directed toward capturing the vitality of a subject through observing the play of colored light and shadow upon it and painting quickly, using short brush strokes and unmixed colors.

(2) تعریف: comparable movements in literature, poetry, and music that sought to render subjective impressions and moods through evocative harmonies, associations, and the like.

واژه Impressionism در جمله های نمونه

1. The challenge to academic painting that impressionism posed was a challenge both in form and in content.
[ترجمه ترگمان]چالش نقاشی آکادمیک که امپرسیونیسم از آن برمی آید، چالشی بود که هم در شکل و هم در محتوا
[ترجمه گوگل]چالش به نقاشی آکادمیک که یونانیسم مطرح بود چالشی بود در قالب و محتوا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Impressionism begat post-impressionism, which begat cubism, which sired futurism, expressionism and all manner of errant abstractions.
[ترجمه ترگمان]Impressionism، post و impressionism وجود دارد که cubism را به وجود می‌آورد که sired، expressionism و همه نوع of را به وجود می‌آورد
[ترجمه گوگل]امپرسیونیسم پس از تجسم گرایی ایجاد می کند که کوبایی را آغاز می کند که آینده گرایی، بیانگرایی و تمامی شیوه های انتزاعی فراگیر را فراگرفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What do you know about Post - impressionism?
[ترجمه ترگمان]شما در مورد امپرسیونیسم چه می‌دانید؟
[ترجمه گوگل]شما در مورد Post - Impressionism چی می دانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Jiax impressionism of image in the E - age compar ...

مترادف Impressionism

سبک هنری امپرسیونیسم (اسم)
impressionism
مکتب تجسم (اسم)
impressionism

معنی Impressionism در دیکشنری تخصصی

[سینما] اثرگرایی - امپرسیونیزم

معنی کلمه Impressionism به انگلیسی

impressionism
• artistic movement originating in the late 19th century which attempted to reproduce the effect of light on objects using short quick brush strokes
• impressionism is a style of painting developed in france between 1870 and 1900 that concentrated on showing the effects of light on a subject rather than on clear and exact detail.

Impressionism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Arina
برداشت گرایی
Alireza. Z
مکتب تجسم (دریافت گرایی)
Farhood
Too often impressionism is taken to mean gazing through a soft-focus lens

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی impressionism

کلمه : impressionism
املای فارسی : ایمپرسیونیسم
اشتباه تایپی : هئحقثسسهخدهسئ
عکس impressionism : در گوگل

آیا معنی Impressionism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )