برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

Impression

/ˌɪmˈpreʃn̩/ /ɪmˈpreʃn̩/

معنی: تاثیر، اثر، گمان، خیال، احساس، عقیده، ادراک، چاپ، خاطر، خاطره، نشان گذاری، جای مهر
معانی دیگر: اثر گذاری (از راه فشردن مهر یا شفتاهنگ و غیره) نقش اندازی، فشار، برداشت، هنایش، تاءثیر، درآیش، اندیش گرفت، اندیش گذاشت، فکر، تصور، ادا، تقلید، نمایش، نقش، نشان، (دندان پزشکی) جای دندان روی موم یا گچ (که از آن قالب دندان مصنوعی یا روکش دندان را می سازند)، قالبگیری، طبع

بررسی کلمه Impression

اسم ( noun )
(1) تعریف: a strong feeling or idea resulting from experience or perception.
مترادف: belief, feeling, notion, opinion
مشابه: conviction, hunch, idea, perception, recollection, suspicion, understanding, view

- After living there for a year, my impression is that people there are feeling optimistic about the future now.
[ترجمه FOX] پس از زنگی برای یک سال در آنجا٬دریافتم که مرم آنجا به آینده درحال حاضر خوشبین هستند
|
[ترجمه ترگمان] پس از یک سال زندگی در آنجا، برداشت من این است که مردم در حال حاضر نسبت به آینده خوشبین هستند
[ترجمه گوگل] پس از یک سال زندگی کردن، تصور من این است که مردم در حال حاضر درباره آینده خوشبین هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the initial effect that an experience or perception creates in the mind or emotions.
مترادف: effect, impact, imprint
مشابه: feeling, idea, influence, perception

- He usually makes a strong impression on people, with his booming voice and direct manner of speaking.
[ترجمه ترگمان] معمولا با صدای ...

واژه Impression در جمله های نمونه

1. his impression of nixon was hilarious
ادا درآوردن او از نیکسون خنده‌دار بود.

2. a firm impression of the seal on the wax
محکم فشردن مهر بر موم

3. a subjective impression
برداشت شخصی

4. the second impression of this book will be published soon
چاپ دوم این کتاب به زودی منتشر خواهد شد.

5. make an impression on
اثر گذاشتن بر،هناییدن،اندیش گذاری کردن

6. what was your impression of his words?
برداشت شما از حرف‌های او چه بود؟

7. be under the impression that
(معمولا به غلط) تصور کردن که،خیال کردن

8. hard cleaning made little impression on the stain
محکم پاک کردن تاءثیر چندانی در (زدودن) لکه نداشت.

9. i had the distinct impression that he was going to swindle me
احساس مشخصی داشتم که می‌خواهد کلاه سرم بگذارد.

10. i was under the impression that he is your brother
خیال می‌کردم که او برادر شما است.

11. the article conveyed the impression that he would resign
مقاله حاکی از این بود که او استعفا خواهد داد.

12. he is under the del ...

مترادف Impression

تاثیر (اسم)
influx , action , influence , impression , efficacy , affection , sensation
اثر (اسم)
trace , tract , growth , impression , efficacy , effect , sign , affect , result , relic , symptom , scintilla , track , clue , impress , consequence , rut , opus , umbrage , remnant , signature , vestige
گمان (اسم)
doubt , supposition , impression , aim , assumption , opinion , belief , guess , conjecture , surmise , thought , idea
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
احساس (اسم)
sense , impression , sentiment , apperception , perception , feeling , sensation , gusto , percipience , sensing
عقیده (اسم)
impression , say , view , judgment , opinion , viewpoint , faith , belief , thought , notion , conception , estimation , review , credo , conviction , tenet , creed
ادراک (اسم)
understanding , impression , notion , perception , realization , conception , uptake , scent , cognition , headpiece , savvy , cognizance , conceptualization , hindsight , mother wit , sentience
چاپ (اسم)
impression , printing , stamp , press , edition , print
خاطر (اسم)
impression , thought , remembrance , idea , notion , mind , mood , humor , memory , recollection
خاطره (اسم)
impression , thought , reminiscence , idea , memoir , notion , memory , recollection
نشان گذاری (اسم)
impression , notation , mark sensing , punctuation
جای مهر (اسم)
impression

معنی Impression در دیکشنری تخصصی

[سینما] برخورد
[پلیمر] نقش
[نفت] استوانه ی اثر گیر
[نساجی] غلتک چاپی
[زمین شناسی] نقش قطرات باران

معنی کلمه Impression به انگلیسی

impression
• strong feeling or idea left by an experience; effect; vague memory; stamp, imprint; stamping, impressing
• your impression of someone or something is the way they seem to you.
• an impression is also an amusing imitation of a well-known person.
• if you are under the impression that something is true, you believe it is true, usually when it is not.
• if you make an impression, you have a strong effect on people, causing them to remember you.
be under the impression
• think that -, have the feeling that -, have the opinion that -
create a false impression
• giving a false appearance, make an erroneous impression, create incorrect opinions
created a false impression
• gave a false appearance, made an erroneous impression, created incorrect opinions
created an impression
• made an impression, left a lasting memory, produced a strong effect
deep impression
• strong effect
did not make any impression
• was quite forgettable, was not memorable in the least
false impression
• misleading idea of something, misleading concept of someone
give a false impression
• deceive, mislead, appear differently than is the case
good impression
• favorable imprint or effect on the mind
indelible impression
• strong impression, lasting impact
made an impression
• impressed
make a good impression
• impress positively
makes an impressio ...

Impression را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

alipour
ظاهر... سیما
باسم موالی زاده
تصور، استنباط، ظن
نگین
عقیده دیگران نسبت به شما
فیض
برداشت
سجاد مصلحی
An impression is the way of thinking about someone or something
نادیا
تاثیر گذاشتن روی چیزی
Mahsa
تاثیر ،تاثیر گذاشتن
fyodora
انطباع، ارتسام
MMN
feelings or thoughts about somebody or something
KARO
عقیده= opinion
Think carefully of all the impressions
درباره همه عقیده‌ها با دقت فکر کن
متین خدایی
نظر، فکر، برداشت
سعید ترابی
1. احساس، عقیده
2. be under the impression (that) این تصور را داشتن
3. ادا، تقلید
4. تصور، خیال
5. رد، اثر
6. تعداد چاپ
7. تاثیرف اثر
8. نمایش
مژگان راسخی
(پزشکی) در فرم شرح حال بیمار،خلاصه
Hani
عقیده شما به چیزی یا کسی یا برداشت
بهار
در اناتومی به معنای اثری ست که به خاطر فشار یک ساختار یا ارگان روی ساختار یا ارگان دیگر به وجود آمده است و بیشتر در تشریح جسد یا لاشه از این واژه استفاده میشود.مثلا esophageal impression(اثر مری)بر روی کبد در حیوانات

A mark seemingly made by pressure of one structure or organ on another, seen especially during cadaveric dissections
شمیم
ادای کسی رو درآوردن محض خنده
محمد کمالی
حس گرفت - بر گرفت - برداشت حسی
آیدا
Information
Idea
اطلاعات
A
عقیده، فکر فردی نسبت به چیزی🙂
سید جلال صالحی
برداشت، اثر، قالب، انطباع
Impression = Impressio
جهانبخش مرادی
فرمان بردن، ارتسام، تأثیر
امید روحانی
خیال ، احساس ، گمان
Many people have the impression that early humans were crude people, living
in caves and having no language. But is this true?
Farhood
اثرگذاری، تاثیر

1) First experiences leave lasting impressions
2) It's important to create a good impression when you meet a new client
MohHoVN
ذهنیت
سعید دهقان مروست
در روانشناسی اجتماعی: استنباط کلی دیگران
سعید دهقان مروست
در روانشناسی اجتماعی: استنباط های کلی از دیگران
Amin
تقلید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی impression

کلمه : impression
املای فارسی : ایمپرشین
اشتباه تایپی : هئحقثسسهخد
عکس impression : در گوگل

آیا معنی Impression مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )