برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

Illogical

/ˌɪˈlɑːdʒɪkl̩/ /ɪˈlɒdʒɪkl̩/

معنی: نامعقول، غیر منطقی
معانی دیگر: نا حسابی، زور

بررسی کلمه Illogical

صفت ( adjective )
مشتقات: illogically (adv.), illogicality (n.), illogicalness (n.)
• : تعریف: not logical; contrary to reason or the rules of logic.
مترادف: absurd, fallacious, invalid, irrational, paralogistic, unsound, untenable
متضاد: logical, rational
مشابه: contradictory, erroneous, false, fantastic, haphazard, impossible, inconsistent, incorrect, sophistic, specious, unreasonable, untrue, wrong

واژه Illogical در جمله های نمونه

1. his reasoning was illogical
استدلال او غیرمنطقی بود.

2. It is illogical to oppose the repatriation of economic migrants.
[ترجمه ترگمان]این غیر منطقی است که با بازگشت مهاجران اقتصادی مخالفت کنیم
[ترجمه گوگل]مخالفت با بازگشت مهاجران اقتصادی غیر منطقی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is clearly illogical to maintain such a proposition.
[ترجمه ترگمان]این کاملا غیرمنطقی است که چنین پیشنهادی را حفظ کنیم
[ترجمه گوگل]به وضوح غیر منطقی است که چنین نظری را حفظ کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She has an illogical fear of insects.
[ترجمه ترگمان]او ترس غیر منطقی از حشرات دارد
[ترجمه گوگل]او ترس غیر منطقی از حشرات دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. It is an illogical statement, because if one part is true, then the other must be false.
[ترجمه ترگمان]این یک شرح غیرمنطقی است، زیرا اگر یک قسمت درست باشد، آن دیگری باید اشتباه باشد
[ترجمه ...

مترادف Illogical

نامعقول (صفت)
absurd , unreasonable , irrational , preposterous , illogical
غیر منطقی (صفت)
irrational , illogical , inconsequent

معنی کلمه Illogical به انگلیسی

illogical
• not logical, not reasonable
• an illogical feeling or action is not reasonable or sensible.

Illogical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mobina javaheri
غیر منطقی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی illogical

کلمه : illogical
املای فارسی : ایللگیکل
اشتباه تایپی : هممخلهزشم
عکس illogical : در گوگل

آیا معنی Illogical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )