برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1686 100 1
شبکه مترجمین ایران

Ill

/ˈɪl/ /ɪl/

معنی: زیان، سوء، رنجور، ببدی، غیر دوستانه، از روی بدخواهی و شرارت، مریض، خسته، ناشی، بد، خراب، زیان اور، بیمار، علیل، معلول، ناخوش، بطور ناقص
معانی دیگر: سو، نحس، شوم، بد یمن، کین خواه، نا مهربان، ناتندرست، ناسور، معیوب، ناجور، ناباب، بیماری، مرض، درد، آسیب، آزار، دردسر، صدمه، بدبختی، فلاکت، بدبیاری، نحوست، به روش بد، به طور ناشایسته، به غلط، به نادرستی، به ناشایستگی، با خشونت، با شدت، نا مهربانانه، ظالمانه، بیدادگرانه، به دشواری، با اشکال، به سختی، زشت، کریه، مخفف:، مصور، تصویر، مخفف: ایالت ایلینوی (امریکا)، خطر ناک، مشکل، سخت

بررسی کلمه Ill

صفت ( adjective )
حالات: worse, worst
عبارات: ill at ease
(1) تعریف: not in normal health; unwell; sick.
مترادف: ailing, sick, unhealthy, unwell
متضاد: better, healthy, well
مشابه: bad, bedridden, down, indisposed, infirm, suffering

- He's been ill with a virus all week.
[ترجمه sara yaghoobi] او کل هفته دچار ویروس شده بود
|
[ترجمه ترگمان] تمام هفته دچار ویروس شده
[ترجمه گوگل] او در تمام هفته از ویروس مبتلا شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: causing harm or disadvantage; detrimental.
مترادف: bad, harmful
متضاد: beneficial, favorable, good, positive
مشابه: deleterious, detrimental, hurtful, injurious, nefarious, negative, offensive, sinister, unfavorable

- She felt the ill effects of getting too little sleep.
[ترجمه ترگمان] احساس بدی به خواب رفته بود
[ترجمه گوگل] او احساسات ناخوشایند از خواب کمتری را تجربه کرد
[ترجمه شما] ...

واژه Ill در جمله های نمونه

1. ill breeding
تربیت غلط

2. ill deeds
اعمال بد

3. ill feelings that culminated in war
احساس خصومتی که به جنگ منجر شد

4. ill fortune
بخت شوم

5. ill omen
شگون بد

6. ill repute
شهرت بد

7. ill will
بدخواهی

8. ill at ease
ناراحت،در محضور

9. ill defined
نامعلوم،بدمعنی یا توصیف شده،مبهم

10. ill luck
بخت بد

11. ill with fever
بیمار و تب دار

12. his ill behaviour toward the captives
رفتار بد او نسبت به دستگیر شدگان

13. it ill beseems him to . . .
برای او برازنده نیست که . . .

14. this ill man is beyond help
بیماری این مرد چاره‌پذیر نیست (به این مرد نمی‌شود کمکی کرد).

15. augur ill
نیامد داشتن،نوید بد دادن،بد یمن بودن

16. bode ill
...

مترادف Ill

زیان (اسم)
loss , evil , forfeiture , hurt , damage , ill , harm , wash out , drawback , disadvantage , disservice , detriment , incommodity , forfeit , scathe
سوء (صفت)
ill
رنجور (صفت)
painful , ill , sickly , infirm , wretched
ببدی (صفت)
ill
غیر دوستانه (صفت)
ill , inimical
از روی بدخواهی و شرارت (صفت)
ill
مریض (صفت)
ailing , sick , ill , unwell , morbid , valetudinarian , sickish
خسته (صفت)
sick , ill , all-in , tired , exhausted , weary , wearied , aweary , forworn , chewed-up , cut-up , spent , jaded , harassed , jadish , wounded , strained , way-worn , weariful , wearying
ناشی (صفت)
ill , amateurish , emergent , awkward , dilettante , gauche , rube , maladroit , jackleg , laity , sequent , left-handed
بد (صفت)
amiss , bad , mean , evil , ill , icky , unfavorable , dreadful , blighted , rum , shocking
خراب (صفت)
desolate , bad , spoiled , rotten , ill , ruined , devastated , impaired , ruinous , miscreant , depraved , rotten-hearted , tumble-down , wasted
زیان اور (صفت)
bad , evil , detrimental , ill , maleficent , pernicious , disadvantageous , deleterious , malefic , tortious , nocuous , malignant
بیمار (صفت)
sick , ill , bedfast , sickly , unhealthy , bedrid , bedridden , woozy
علیل (صفت)
sick , ill , valetudinarian , invalid , bedfast , bedrid , pimping , infirm , bedridden , valetudinary
معلول (صفت)
ill , defective , caused , effected
ناخوش (صفت)
sick , ill , unwell , morbid , unsound , peccant , sickly , unhealthy , crapulous
بطور ناقص (قید)
ill , half

معنی عبارات مرتبط با Ill به فارسی

بی میل
غیرعاقلانه، بی تامل، بیخرد
غیرعاقلانه، نابخردانه، نسنجیده، نابجا، مبنی بر بی اطلاعی، بد فهمانده شده
ازروی بی احیاطی، غیر عاقلانه
بد قلب، نامهربان، ناهمراه
ناراحت، در محضور، گرفتار
بدرفتار، بى ادب
وضع بد، بی رونقی، بدبختی، بدی، ناهنجاری
بد شگون، بد یمن، بد طالع
بد بار آمده، بی فرهنگ، بی معرفت، بی تربیت، بی ادب، غیر متمدن، بد تربیت شده بی تربیت، بدبالاامده
بی تربیتی
نسنجیده، بد طرح شده، بد نقشه ریزی شده
بد حالت، خراب
نامعقول، ناشایسته، نابجا، غیرعاقلانه
نامعلوم، بدمعنی یا توصیف شده، مبهم، درست تعیین یا معنی نشده، ن ...

معنی کلمه Ill به انگلیسی

ill
• trouble, misfortune; evil, harm; disease, sickness
• sick, not healthy; bad; hostile, unfriendly; unsatisfactory, inadequate, inferior; causing harm
• with difficulty, barely, scarcely; badly, poorly, improperly; hostilely, in an unfriendly manner
ill advised
• unwise, imprudent, foolish
• an ill-advised action is not sensible or wise.
ill assorted
• things that are in an ill-assorted group do not suit or match each other.
ill assorted couple
• incompatible pair, bad match
ill at ease
• uncomfortable, uneasy, disturbed, embarrassed
ill blood
• hatred, extreme dislike
ill bred
• if you say that someone is ill-bred, you think that they have bad manners.
ill breeding
• rudeness, lack of manners
ill disposed
• unsociable, unfriendly, in a bad mood
• a person who is ill-disposed towards something or someone is unwilling to support them or to be sympathetic towards them.
ill equipped
• lacking the proper equipment
• someone who is ill-equipped to do something does not have the ability, qualities, or equipment necessary to do it.
ill fame
• bad reputation
ill fated
• doomed to failure, destined for misfortune
• if you describe something as ill-fated, you mean that it ended in an unfortunate or tragic way; a literary word.
ill founded
• without a good reason, not based on fact
• something that is ill-founded is not based on any proper proof ...

Ill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amirali
بد حال
mohammad.bhr
بیمار
parham
مریض
آراز فرشباف
sick
بیمار، مریض
حدیث ایران
بیمار
Mhdiis
ناخوش
Parya
مریض
Shiva.sh
I feel ill: حس بدی داشتن مثلا ب علت زیاده روی غذا
Zeynab
کسل
Hiva💋
بیخود و کسل
M.t
بیمار
Sick
marintte
مریض ,زمیت خورده
مهرداد شریف
seriously ill
(هم آیند)
شدیدا بیمار، بطور جدی مریض، بطور حاد ناخوش
مینا
ناهنجاری
پارسا حیدری
Harm
Disease
Sickness
بدحال

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی ill

کلمه : ill
املای فارسی : ایل
اشتباه تایپی : همم
عکس ill : در گوگل

آیا معنی Ill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )