i spy

پیشنهاد کاربران

نوعی بازی که در ماشین انجام میدهند
یکی یک نشونه از یک شخص یا شیئ مثل حرف اول یا رنگ میگه بقیه باید حدس بزنن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما