i have to admit

پیشنهاد کاربران

قبول کردن یا موافقت کردن از روی اکراه و بی میلی با درست بودن چیزی
من باید اقرار کنم که. . .
باید بپذیرم که . . . ( یک موضوع درسته ولی مطابق میل من نیست ولی من چاره ای به جز پذیرش این موضوع ندارم )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما