hypotheses

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] فرضیه های قابل آزمون

پیشنهاد کاربران

نظریه
به معنی فرضیه هست.
و نظریه=theory
این دو باهم متفاوتند
جمع hypothesis
نظریه ها
جمع hypothesis هست
Hypothesis=فرضیه
Hypotheses=فرضیه ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما