hypnopompic hallucination

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] توهم پیش خوابی

معنی یا پیشنهاد شما