hypervigilance


روانشناسى : گوش به زنگ بودن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: combined form of vigilance.

تخصصی

[روانپزشکی] گوش به زنگی

پیشنهاد کاربران

گوش به زنگی | hypervigilance
یک حالت حساسیت حسی افزایش یافته همراه با شدت اغراق آمیز رفتارها که هدف آن شناسایی تهدیدهاست. گوش به زنگی با یک حالت افزایش اضطراب نیز همراه است که می تواند موجب خستگی فرد شود. سایر علایم شامل افزایش نابهنجار برانگیختگی، پاسخ دهی بالا به محرک ها و بررسی مداوم محیط برای یافتن تهدیدات احتمالی است. در گوش به زنگی یک بررسی بی وقفه در محیط به منظور یافتن صحنه ها، اصوات، افراد، رفتارها، بوها یا هر چیز دیگری که ممکن است یادآوری کننده یک تهدید یا آسیب باشد وجود دارد. همچنین فرد به منظور حصول اطمینان از نزدیک نبودن خطر، در یک حالت هشیاری شدید قرار دارد. گوش به زنگی می تواند موجب بسیاری از الگوهای رفتار وسواسی و همچنین ایجاد دشواری در تعاملات اجتماعی و روابط گردد.
...
[مشاهده متن کامل]

هشیاری بیش از حد
حساسیت/احتیاط/هشیاری زیاد

سوال های مرتبط