hundreds and thousands


یکجور شیرینی که مانند است به ساچمه و برای ارایش بکار میرود
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

پیشنهاد کاربران

چندصد تا چندین هزار
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما