humanistic

/ˌhjuməˈnɪstɪk//ˈhjuːmənɪzəm/

وابسته به تحصیل ادبیات و اثار باستانی یونان و رم مبنی برانسانیت

جمله های نمونه

1. Religious values can often differ greatly from humanistic morals.
[ترجمه ترگمان]ارزش های مذهبی اغلب می توانند تا حد زیادی از اخلاق انسانی متفاوت باشند
[ترجمه گوگل]ارزشهای مذهبی اغلب می توانند از اخلاق انسانی متفاوت باشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The main disadvantages emphasised are not humanistic or rehabilitative objections, but financial ones.
[ترجمه ترگمان]معایب اصلی تاکید شده، not یا توان بخشی نیستند، بلکه مشکلات مالی هستند
[ترجمه گوگل]معایب اصلی تأکید شده، اعتراضات انسانی یا واکنشی نیستند، اما مالی هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This problem is the humanistic analogue of the problem of the stoker on the electric train.
[ترجمه ترگمان]این مشکل شبیه آنالوگ humanistic مشکل of در قطار برقی است
[ترجمه گوگل]این مشکل آنالوگ انسانی مشکل سکته مغزی در قطار برق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This humanistic attention to the subjective interpretation by prisoners of their situation marks a distinct departure from the orthodox account.
[ترجمه ترگمان]این توجه انسانی به تفسیر ذهنی از سوی زندانیان موقعیت آن ها نشان دهنده حرکت متمایز از حساب orthodox است
[ترجمه گوگل]توجه این انسان گرایانه به تفسیر ذهنی زندانیان از وضعیت آنها، خروج متمایز از حساب ارتدوکس را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Although humanistic spirits has different meanings in different history phases, its common theme is to give publicity to humanity.
[ترجمه ترگمان]اگر چه روح انسانی در فازه ای مختلف تاریخی معانی متفاوتی دارد، موضوع مشترک آن این است که به انسانیت تبلیغ کنیم
[ترجمه گوگل]گرچه ارواح انسانیت در مراحل مختلف تاریخ دارای معانی متفاوت هستند، موضوع مشترک آن است که تبلیغ بشریت باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. At the Olympic spirit, the humanistic connotations are immortal truth.
[ترجمه ترگمان]در روح المپیک، مفاهیم humanistic، حقیقت جاویدان هستند
[ترجمه گوگل]در روح المپیک، مفهوم انسانیت حقیقت جاودانه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Anesthetist with hight level of humanistic aptitude can enjoy good doctor - patient relationship.
[ترجمه ترگمان]انطباق با سطح مهارت گرایانه انسانی می تواند از روابط خوب دکتر و بیمار لذت ببرد
[ترجمه گوگل]متخصص بیهوشی با سطح بالایی از توانایی انسانی می تواند از رابطه خوب بیمار - بیمار لذت ببرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. This implication of humanistic concern comes from O'Neill's acceptance and reform of Freud's theory of Unconsciousness and Voluntarism of Schopenhauer and Nietzsche.
[ترجمه ترگمان]این مفهوم مربوط به ملاحظات انسانی ناشی از پذیرش و اصلاح تئوری فروید از Unconsciousness و voluntarism از شوپنهاور و نیچه می باشد
[ترجمه گوگل]این نکته ای از نگرانی انسان گرایانه از پذیرش و اصلاح نظریه فروید درباره ناخودآگاه و آزادی بیان شوپنهاور و نیچه حاصل می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. But his humanistic view of religion also has very obvious shortcomings and the most serious shortcoming is to study religion in terms of purely natural man.
[ترجمه ترگمان]اما دیدگاه humanistic او از مذهب، کاستی های بسیار آشکاری دارد و the کاستی برای مطالعه مذهب از نظر یک مرد کاملا طبیعی است
[ترجمه گوگل]اما دیدگاه انسانی وی نسبت به دین همچنین دارای نقایص بسیار آشکاری است و جدی ترین نقص این است که دین را از لحاظ انسان صرفا طبیعی مطالعه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This show humanistic solicitude to educatee, worth to learn.
[ترجمه ترگمان]این نشان می دهد که توجه انسان گرایانه به educatee ارزش یاد گرفتن را دارد
[ترجمه گوگل]این نشان می دهد که انسانیت به آموزش، ارزش یادگیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The humanistic approach was termed the third force in psychology.
[ترجمه ترگمان]رویکرد انسان گرایانه، نیروی سوم در روانشناسی محسوب می شود
[ترجمه گوگل]رویکرد انسانی سومین نیروی روان شناختی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. This article through the interior design of humanistic care, new regionalism trend, design and the native, industry of Europe type style trend to a specific discussion and analysis.
[ترجمه ترگمان]این مقاله از طریق طراحی داخلی بخش مراقبت های انسانی، گرایش جدید منطقه گرایی، طراحی و بومی، صنعت سبک نوع اروپا به یک بحث و تحلیل خاص اشاره می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله از طریق طراحی داخلی مراقبت های انسانی، روند منطقه ای جدید، طراحی و بومی، صنعت سبک اروپا به یک بحث خاص و تجزیه و تحلیل است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Thanks to the humanistic sensibilities of Messrs. Hewlett and Packard, HP also demonstrated a new type of management technique, one that placed a premium on the workers and their happiness.
[ترجمه ترگمان]به لطف احساسات انسانی آقایان هیولت و پاکارد، HP نوع جدیدی از تکنیک مدیریت را نشان داد که یک حق بیمه را بر کارگران و خوشحالی آن ها قرار داد
[ترجمه گوگل]با توجه به حساسیت های انسان دوستانه آقای هاولت و پاکارد، HP همچنین نوع جدیدی از روش مدیریت را نشان داد که در آن کارگران و سعادت شان به حق بیمه می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. That leaves a wide-open space for new filmmakers to make more personal, humanistic cinema.
[ترجمه ترگمان]این باعث ایجاد فضای باز برای فیلمسازان جدید می شود تا فیلم های شخصی و انسانی بیشتری بسازند
[ترجمه گوگل]این یک فضای گسترده ای برای فیلمسازان جدید است تا سینما شخصی و انسانی بیشتری را ایجاد کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Various kinds of minuscule came into use, such as the humanistic and the Carolingian.
[ترجمه ترگمان]انواع مختلفی از نقاط کوچک مانند the و the مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]انواع مختلفی از منحصر به فرد به کار گرفته شد، مانند انسان و کارولینگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• of or pertaining to humanism
a humanistic idea, condition, or system relates to humanism.

پیشنهاد کاربران

انسانی
انسان گرایانه
انسان گرا
انسان گرایی
انسان گرا، مربوط به انسان
بشردوستانه
انسان گرایانه، انسان گرایی، پدیدار شناختی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما