human potential movement


(روانشناسی) مکتب توانیابی درونی (از راه درمان گروهی و کاربرد روش های فروید و روانشناسی گشتالت)
شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] نهضت توان انسانی اصطلاحی کلی در بر گیرنده طیف وسیعی از روشهای درمانی مثل گروه های رویارویی ،حساسیت آموزی، آموزش جرات و اظهار وجود و نظایر آنها ست.

معنی یا پیشنهاد شما