hsb

تخصصی

[کامپیوتر] علامت اختصاری Hue, saturation Brightness ( سایه رنگ، شدت رنگ، روشنایی ) روش استاندادر برای توشیح هر رنگی . سایه رنگ همان چیزی است . که هنرمندان به آن ( رنگ ) می گویند . ( قرمز در مقابل سبز، ارغوانی، و ....) شدت با اضافه کردن مقداری رنگ قرمز به سبز خالص، شدت آن کاهش می یابد . روشنایی یا درخشندگی به میزان روشنایی یا تیرگی سایه رنگ اشاره می کند . ( یا اضافه کردن سفید یا سیاه ) . برای نقاش HSB روش مناسبی در تشریح رنگهاست و فرایند آن شباهت بسیار به ترکیب مواد رنگی دارد . باید بدانید که باین تشریح نومعی تشریح داخلی، میان شما و نرم افزارتان است .

معنی یا پیشنهاد شما