hr


مخفف : ساعت (60 دقیقه)، مخفف : مجلس نمایندگان

بررسی کلمه

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: an abbreviation for human resources.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "hour" or "hours," a unit of time equal to sixty minutes.

جمله های نمونه

1. French standard time is GMT plus hr.
[ترجمه ترگمان]زمان استاندارد فرانسه به وقت گرینویچ بعلاوه ساعت می باشد
[ترجمه گوگل]زمان استاندارد فرانسه ساعت GMT است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let this cook on low for another 1 hr 15 mins.
[ترجمه ترگمان]بگذارید این غذا برای ساعت ۱ ساعت دیگر ۱۵ دقیقه کم تر باشد
[ترجمه گوگل]بگذارید آن را برای 1 ساعت و 15 دقیقه دیگر بگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Cover and chill for 1 hr.
[ترجمه ترگمان]پوشش و تبرید برای ساعت ۱ ساعت
[ترجمه گوگل]پوشش و خنک شدن برای 1 ساعت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Assist HR Manager in fostering company culture and team spirit.
[ترجمه ترگمان]کمک به مدیر منابع انسانی در پرورش فرهنگ شرکت و روحیه تیمی
[ترجمه گوگل]کمک به مدیر منابع انسانی در پرورش فرهنگ شرکت و روحیه تیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Lastly, the science and technology HR sustainable exploitation ensures the saltant development of Sichuan Province.
[ترجمه ترگمان]در نهایت، بهره برداری پایدار از منابع انسانی و فن آوری، توسعه پایدار استان سیچوان را تضمین می کند
[ترجمه گوگل]در نهایت، بهره وری پایدار علم و فناوری HR توسعه نمک را در استان سیچوان تضمین می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A missense mutation(G1010A) in exon 3 of HR was identified in the patient's father.
[ترجمه ترگمان]یک جهش ژنی (G۱۰۱۰A)در exon ۳ از HR در پدر بیمار شناسایی شد
[ترجمه گوگل]جهش missense (G1010A) در اگزون 3 HR در پدر بیمار شناسایی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. "In interviews, everyone works well with others, and everyone learns quickly. Please tell me something else. " –HR manager in St. Cloud, Minn.
[ترجمه ترگمان]او می گوید: \" در مصاحبه ها، همه به خوبی با دیگران کار می کنند و همه به سرعت یاد می گیرند لطفا چیز دیگری به من بگویید \" - مدیر منابع انسانی در سنت کلود، مینسوتا
[ترجمه گوگل]'در مصاحبه ها، همه با دیگران کار می کنند، و همه به سرعت یاد می گیرند لطفا به من چیز دیگری بگویید 'مدیر در سنت ابر، مین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Among Osterhaus's co-authors are Klaus St?hr, the World Health Organization's (WHO) leading influenza expert, and Malik Pieris, the virologist who led Hong Kong's efforts to control SARS.
[ترجمه ترگمان]در میان همکاران s، کلاوس سنت؟ است؟ ساعت، سازمان بهداشت جهانی، و مالک Pieris، از سازمان بهداشت جهانی که تلاش های هنگ کنگ برای کنترل سارس را رهبری کردند، بر ساعت، و مالک Pieris، متخصص اچ آی
[ترجمه گوگل]در میان نویسندگان Osterhaus هم کلاوس سان، کارشناس ارشد سازمان جهانی بهداشت (WHO) و مالیک پیریس، متخصص ویروس شناسی که تلاش های هنگ کنگ را برای کنترل SARS هدایت می کند، است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. HRV increases and HR decreases with increasing passive fatigue level, which might show the physiological restrainable protection.
[ترجمه ترگمان]افزایش HRV و منابع انسانی با افزایش سطح خستگی منفعل کاهش می یابد، که ممکن است حفاظت restrainable فیزیولوژیکی را نشان دهد
[ترجمه گوگل]HRV افزایش می یابد و HR با افزایش سطح خستگی منفعل کاهش می یابد که ممکن است حفاظت مهار فیزیولوژیکی را نشان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. There were no changes of BP, Hr, P aw, Raw, Cst, PaCO 2 and so on.
[ترجمه ترگمان]هیچ تغییر BP، Hr، P aw، Raw، cst ۲ و غیره وجود نداشت
[ترجمه گوگل]تغییرات BP، Hr، P aw، Raw، Cst، PaCO 2 و غیره وجود نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Assist HR manager preparing the annual headcount budget, manpower statistic and analysis.
[ترجمه ترگمان]کمک به مدیر منابع انسانی که بودجه سرشماری سالیانه، آمار و آمار نیروی انسانی را آماده می کند
[ترجمه گوگل]کمک به مدیر منابع انسانی برای تهیه بودجه سالانه کارمندان، آمار و تجزیه و تحلیل نیروی انسانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. After formally notifying you of the employment, company HR Dept. will discuss with you about your on board date and give you a handbook – A Guide to On-boarding.
[ترجمه ترگمان]پس از اطلاع رسمی در مورد استخدام، اداره منابع انسانی در مورد تاریخ هیات مدیره تان با شما صحبت خواهد کرد و به شما کتابچه راهنمایی می دهد - راهنمایی برای سوار شدن
[ترجمه گوگل]پس از رسم اطلاع رسانی به شما از استخدام، هیات مدیره HR با شما در مورد تاریخ عضویت در هیئت مدیره خود صحبت خواهد کرد و به شما یک کتاب راهنما - راهنمای به درون سوار شدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. HR Manager : Yes, we offer three months severance.
[ترجمه ترگمان]مدیر منابع انسانی: بله، ما سه ماه خدمت را پیشنهاد می کنیم
[ترجمه گوگل]مدیر منابع انسانی: بله، ما سه ماه قطعنامه ارائه می دهیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Be familiar with the HR job content and process.
[ترجمه ترگمان]با محتوای کار منابع انسانی و فرآیند آشنا باشید
[ترجمه گوگل]با محتوای شغلی و روند کار HR آشنا شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Hertzsprung Russell diagram
موضوع: عمومی
نمودار هرتسپرونگ راسل (به انگلیسی: Hertzsprung-Russell diagram) (یا نمودار H-R) نموداری است که رابطه ای بین قدر مطلق, درخشندگی, رده بندی، و دمای موثر ستارگان به دست می دهد. این نمودار در سال ۱۹۱۰ و توسط اینار هرتس اشپرونگ و هنری نوریس راسل ایجاد شده است.

در آغاز قرن بیستم، اینار هرتسیرونگ و هنری نوریس راسل، به یک طریق، با حذف کردن فاصله در نورانیت، یعنی بر مبنای قدر مطلق، نموداری از یک گروه از ستارگان تهیه کردند. آن ها با تعیین کردن یک محور به عنوان دما و محور دیگر به عنوان قدر مطلق، دریافتند که نقاط نشانگر ستارگان در این نمودار، در یک نوار باریک جای می گیرند. این نوار، رشته اصلی خوانده می شود. در این نمودار دیده می شود که اکثرا، ستارگان نورانی تر، داغ ترند و ستارگان کم نورتر، سردتر. تعدادی از ستارگان، نورانی تر از آن ستارگان رشته اصلی هستند که همان دما را دارند. از این رو، این ستارگان استثنایی را غول می نامند و ستارگان باز هم نورانی تر از آن ها به ابرغول مشهورند. برخی از ستارگان نیز کم نورتر از آن ستارگان رشته اصلی هستند که همان دما را دارند. این ستارگان، کوتوله های سفید هستند. آن ها بسیار کوچکند و اندازه سیارات را دارند.
عبارت کامل: Heart Rate
موضوع: پزشکی
تعداد ضربان قلب

تخصصی

[کامپیوتر] کلمه ی کلیدی مورد استفاده در HTML به منظور بیان یک قاعده ی افقی . مثلاً نگاه کنید به HTML .
[مهندسی گاز] ساعت

به انگلیسی

• period of 60 minutes; period of time
hr is a written abbreviation for `hour'.

پیشنهاد کاربران

مدیریت منابع انسانی ( بازرگانی )
Human Resources
Heart Rate
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما