how

/ˈhaʊ//haʊ/

معنی: راه، چگونگی، روش، طرز، متد، سان، کیفیت، چگونه، چطور، از چه طریق، به چه سبب، چگونگی، چه، چنانکه
معانی دیگر: در چه حال، به چه دلیل، چرا، به چه نامی، تحت چه عنوانی، به چه معنی، به چه چم، با چه تاثیر، چقدر، به چه میزان، تا چه اندازه، چه مقدار، چند، به چه قیمت، به چه بها، (عامیانه - برای تاکید یا پرسش) چی، طرز عمل، اسلوب عملکرد، (به تقلید از سرخپوستان - شوخی آمیز) سلام

بررسی کلمه

قید ( adverb )
عبارات: how about, how come
(1) تعریف: by what manner or means.

- How is it made?
[ترجمه Mm67] چطوری ساخته شده است؟
|
[ترجمه دریا] چگونه ساخته شده؟
|
[ترجمه تیچر مارال] چطوری ساخته یا درست شده است
|
[ترجمه مدیا] حیوان نواز از استان پیر بازار
|
[ترجمه Mood] چطور ساخته شده است؟
|
[ترجمه فاطمه] چگونه ساخته شده است؟
|
[ترجمه تورجمه] چگونه ساخته شده است؟؟؟
|
[ترجمه گوگل] چگونه ساخته می شود؟
[ترجمه ترگمان] چطور ساخته شده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in what way, state, or condition.

- How are you feeling?
[ترجمه صدرا] چه حسی دارین؟
|
[ترجمه Alireza_tk86] حالت چطور ؟
|
[ترجمه Mars] حالتون چطوره؟
|
[ترجمه Parmis] حالتون چطوره ؟؟
|
[ترجمه تورجمه] حس و حالتون رو بگید
|
[ترجمه گوگل] چه احساسی دارید؟
[ترجمه ترگمان] حالت چطوره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to what degree, extent, or amount.

- How big is the dog?
[ترجمه Ravi] این سگ چقدر بزرگ است
|
[ترجمه تورجمه] سگ چقدر بزرگه؟؟
|
[ترجمه گوگل] سگ چقدر است؟
[ترجمه ترگمان] سگه چقدر بزرگه؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to what purpose, ends, or reason.

- How are you going to use this?
[ترجمه گوگل] چگونه می خواهید از این استفاده کنید؟
[ترجمه ترگمان] چجوری میخوای از این استفاده کنی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: with what meaning.

- How should I interpret this message?
[ترجمه گوگل] چگونه باید این پیام را تفسیر کنم؟
[ترجمه ترگمان] چگونه باید این پیام را تفسیر کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: by what name or title.

- How should I address her?
[ترجمه گوگل] چگونه باید او را خطاب کنم؟
[ترجمه ترگمان] چه طور باید با او صحبت کنم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: used to intensify what follows.

- How they love to dance!
[ترجمه من] اونا چقدر رقص رو دوست دارن
|
[ترجمه رها] اونا چقدر دوست دارند برقصن
|
[ترجمه علی] چقدر آنها رقص را دوست دارند
|
[ترجمه گوگل] چقدر آنها عاشق رقص هستند!
[ترجمه ترگمان] چه قدر دوست دارند برقصند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: the way in which.

- I don't know how to do it.
[ترجمه Ravi] من نمی دانم چطور این کار را انجام دهم
|
[ترجمه Mars] من نمی دونم چطور انجامش بدم
|
[ترجمه گوگل] من نمی دانم چگونه آن را انجام دهم
[ترجمه ترگمان] نمی دانم چطور این کار را بکنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: concerning the way or manner in which.

- Be careful how you talk to him.
[ترجمه گوگل] مراقب نحوه صحبت با او باشید
[ترجمه ترگمان] مراقب باش چطور باه اش حرف می زنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: the manner, method, or way of doing something.

- the how of carpentry
[ترجمه گوگل] نحوه نجاری
[ترجمه ترگمان] چه نجاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. how about a cup of tea?
یک فنجان چای چطور است ؟

2. how about some tea?
با یک فنجان چای چطوری ؟

3. how about you?
شما چطور؟

4. how are the lambs faring?
گوسفندان چطورند؟

5. how are things?
اوضاع از چه قرار است ؟

6. how are you called?
اسمت چیست ؟

7. how are you off for clean shirts?
به تعداد کافی پیراهن تمیز داری ؟

8. how are you, old boy?
پسر حالت چطوره ؟

9. how are you, old boy?
رفیق عزیز چطوری ؟

10. how are you, old fellow?
رفیق چطوری ؟

11. how are you, sonny?
حالت چطوره،پسرم ؟

12. how are you?
چطوری (چطورید)؟

13. how beautiful!
چه زیبا!

14. how can he help when they won't let him?
اگر نگذارند چگونه می تواند به آنها کمک بکند؟

15. how can i get the dirt off my hand?
چطور دست هایم را از کثافت پاک کنم ؟

16. how can i pay you back for your kindness
چگونه می توانم مهربانی های شما را جبران کنم

17. how can so many people exist in such a small place?
چگونه این همه انسان می توانند در جایی به این کوچکی زندگی کنند؟

18. how can they survive on such a low income?
چگونه می توانند با چنان درآمد کم زندگی کنند؟

19. how can we rest when others are suffering
وقتی که دیگران رنج می برند ما چطور بتوانیم آسوده خاطر باشیم.

20. how can you approve of the barbaric sport of hunting?
چطور می توانی با ورزش بی رحمانه ی شکار موافق باشی ؟

21. how can you presume to give me orders!
چطور به خودت اجازه می دهی به من دستور بدهی !

22. how can you prove that the earth is round?
چطور می توانی ثابت کنی که زمین گرد است ؟

23. how can you stand him?
چطور می توانی او را تحمل کنی ؟

24. how can you tell if this painting is a masterpiece?
از کجا می توانی بفهمی که این نقاشی شاهکار است ؟

25. how come you are here so early?
چطور شده که اینقدر زود آمده ای ؟

26. how come you are so dense?
تو چرا اینقدر خنگی ؟

27. how could she say such a thing?
چرا چنین چیزی را گفت ؟

28. how dare you impute such ugly intentions to him
چطور جرئت می کنی چنین نیت های زشتی را به او نسبت بدهی ؟

29. how dark soever the night may be
هر چقدر هم که شب تیره باشد

30. how did he behave last night?
دیشب چگونه رفتار کرد؟

31. how did he manage to balls up such a simple job?
چطور از عهده ی کاری بدین سادگی برنیامد؟

32. how did it fare with him?
چه بسرش آمد؟

33. how did it occur?
چگونه روی داد؟

34. how did life arise on earth?
چگونه زندگی در جهان به وجود آمد؟

35. how did the accident take place?
آن حادثه چگونه روی داد؟

36. how did the election come out?
انتخابات به کجا رسید؟

37. how did the meeting turn out?
جلسه ی ملاقات به کجا انجامید؟

38. how did you acquire your wealth?
ثروت خود را چگونه به دست آوردی ؟

39. how did you come to sell your house?
چطور شد که خانه ی خود را فروختید؟

40. how did you find out?
از کجا فهمیدی ؟

41. how did you hurt your knee?
زانویت چطور آسیب دید؟

42. how did you know?
چگونه دانستی ؟

43. how did you know?
از کجا فهمیدی ؟

44. how did you open the door?
در را چطور باز کردی ؟

45. how do you dial this radio?
این رادیو را چطور تنظیم می کنید؟

46. how do you get this bottle cap off?
در این بطری را چگونه بر می داری ؟

47. how do you interpret his silence?
سکوت او را چگونه تعبیر می کنی ؟

48. how do you keep busy these days?
این روزها چگونه خود را سرگرم می کنی ؟

49. how do you mean?
منظورتان چیست ؟

50. how do you pronounce this word?
این واژه را چگونه تلفظ می کنید؟

51. how do you propose to pay for this car?
فکر می کنی پول این اتومبیل را چگونه بپردازی ؟

52. how do you read the latest economic data?
برداشت شما از آخرین داده های اقتصادی چیست ؟

53. how does he stack up against the competition?
در مقایسه با رقبای خود چطور است ؟

54. how does the human mind work?
فکر انسان چگونه کار می کند؟

55. how does the idea strike you?
درباره ی این عقیده چه فکر می کنی ؟

56. how does this dress look on me?
آیا این پیراهن به من می آید؟

57. how does your new car compare with your old one?
اتومبیل تازه ی شما در مقایسه با اتومبیل قدیمی تان چطور است ؟

58. how far can you see?
تا کجا می توانی ببینی ؟

59. how far is it from here to kashan?
از اینجا تا کاشان چه مسافتی است ؟

60. how far is it?
فاصله ی آن چقدر است ؟

61. how fast can you drive?
به چه سرعتی می توانی برانی ؟

62. how goes the world with you?
روزگار تو چگونه است ؟

63. how good it would be if love were reciprocal
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی

64. how happy she was!
چه خوشحال بود!

65. how heavy are you?
وزن شما چقدر است ؟

66. how in the world are you going to inform them?
اصلا چگونه می خواهی به آنها اطلاع بدهی ؟

67. how is (the construction of) your new house coming along?
ساختمان خانه ی جدیدتان در چه حال است ؟

68. how is business these days?
این روزها کاسبی چطور است ؟

69. how is it going?
چه خبر؟ اوضاع چطور است ؟

70. how is it that you are interested?
چرا علاقمند هستی ؟

مترادف ها

راه (اسم)
pass, access, way, road, path, route, avenue, entry, manner, method, how, autobahn, highway, track

چگونگی (اسم)
circumstance, quality, manner, condition, state, how, lie, posture, modality

روش (اسم)
rate, style, way, growth, manner, procedure, course, march, system, form, method, how, rut, fashion, habitude, demarche

طرز (اسم)
way, sort, manner, mode, kind, form, method, how, shape, garb, genre, fashion, modus

متد (اسم)
method, how

سان (اسم)
way, manner, parade, how, inspection, ostentatious show

کیفیت (اسم)
quality, kind, state, how, modality

چگونه (قید)
what, how, wherethrough

چطور (قید)
how

از چه طریق (قید)
how

به چه سبب (قید)
how

چگونگی (قید)
how

چه (قید)
how, whereunto

چنانکه (قید)
as, how

انگلیسی به انگلیسی

• in what way?, in what manner?, by what means?; to what extent?
you use how to ask about or refer to the way in which something is done.
you can use how to refer to the extent to which something is true.
you can use how at the beginning of a clause to introduce a statement or fact.
you use how to ask about or refer to a measurement, amount, or quantity.
you use how in questions when you are asking someone whether something was successful or enjoyable.
you also use how to ask about or refer to someone's health.
you can use how in exclamations to emphasize an adjective, adverb, or statement.
you can say how about you? when you are asking someone their opinion.
you can say how about something or how would you like something when you are making an offer or suggestion.

پیشنهاد کاربران

چگونه، چطور
مثال: How did you learn to play the piano?
چگونه یاد گرفتی پیانو بنوازی؟
۱ . چطور، چگونه
۲. چقدر، چه مقدار، چه اندازه، چه حد
۳ . چند
۴. همچنین برای پرسیدن نظرت افراد درباره چیزی هم
۵. از کجا ( به تعبیری همون "چطور" هست )
۱ . چطور، چگونه
۲. چقدر، چه مقدار، چه اندازه، چه حد
۳ . چند
۴. همچنین برای پرسیدن نظرت افراد درباره چیزی هم استفاده میشه مثلا:
How are you enjoying those cigars I gave you?
how come?
How come you’ve ended up here?
به چه نحوی
به چه نحوه ای
به چه طرزی
از چه طریقی
( مگه ) چقدر می تونه سخت باشه؟؟
How hard can it be??
قبل از صفت معادل "چه" در زبان فارسیه.
How cool
چه باحال.
نحوه، وضعیت، کیفیت، حالت، شیوه، روش
قید how به معنای چطور
قید how به معنای چطور به روش و چگونگی انجام کاری اشاره می کند. مثلا:
?how does it work ( این چطور کار می کند؟ )
‘?her behavior was very odd. ’ ‘how so ( رفتار او خیلی عجیب بود. چطور؟ )
...
[مشاهده متن کامل]

قید how برای سوال کردن درباره سلامت و حال افراد نیز استفاده می شود. مثلا:
?how are you ( حالت چطور است؟ )
قید how برخی اوقات برای بیان تعجب و آرزو به کار می رود. مثلا:
!how he wished he had been there ( چقدر او دلش می خواست اینجا می بود! )
قید how به معنای چند
قید how به معنای چند اگر قبل از برخی صفات یا قیدهایی استفاده شود درباره مقدار، درجه، میزان و اندازه و آن چیزها سوال می پرسد. مثلا:
?how old is she ( چند سال داری؟ )
?how often do you go swimming ( چند وقت یکبار به شنا می روی؟ )
منبع: سایت بیاموز

اگر بعد از how ویرگول داشته باشیم, "آخه" معنی میشود.
چه کسی، یارو
چطوره. چگونه . میتونی
چگونه چطور
به چه صورت
به چه شکل
چگونه
چطور

نحوه
بعد از کلمهhow صفت howlong. . howmuch . . . . how far. . . how distant. . how good ویا افعال to be. . how is. . . howare . . . . یا can. . will. should استفاده می شود
چطور
چطوری

چطور، چقدر ، چند
?How do we get to the mall from here
چطور می توانیم از اینجا تا بازار برویم؟
?How does this work
این چطور کار میکنه؟
چگونه
چگونگی
به چگونه ، به چگونه ای ، به چه روشی ، با چه روشی
از کجا
تو از کجا میدونستی؟
how did you know?
به چه سبک
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٥)

بپرس