houses

شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. houses bespread with flags
ساختمان های پوشیده از پرچم

2. houses readied for customer inspection
خانه های آماده شده برای بازدید مشتریان

3. irregularly-spaced houses
خانه هایی که از هم به یک فاصله نبودند

4. new houses
خانه های تازه ساز

5. old houses are often damp
خانه های قدیمی اکثرا مرطوب اند.

6. our houses were approximately ten meters apart
خانه های ما تقریبا ده متر از هم فاصله داشتند.

7. rustic houses dotted the landscape
خانه های روستایی چشم انداز را نقطه نقطه کرده بودند.

8. rustic houses nestling in the green valley
خانه های روستایی که در دره ی سرسبز قرار دارند

9. small houses on the perimeter of the village
خانه های کوچک در اطراف دهکده

10. the houses were built on ascending levels on the slope of the hill
خانه ها در سطوح فرازنده بر شیب تپه ساخته شده بودند.

11. he builds houses
او خانه می سازد (کارش خانه سازی است).

12. individually constructed houses
خانه هایی که یکی یکی ساخته شده اند

13. many new houses are on the market
خانه های نو به تعداد زیاد در معرض فروش است.

14. some eighty houses
حدود هشتاد خانه

15. taghee remodels houses and resells them at a profit
تقی خانه ها را نوسازی می کند و دوباره آنها را با سود می فروشد.

16. the fashion houses of paris
مزون های مد پاریس

17. the limed houses of the fishing village gleamed under the sun
خانه های سفید (یا آهک مالی شده ی) دهکده ی ماهی گیران در آفتاب می درخشیدند.

18. this library houses millions of books
این کتابخانه میلیون ها کتاب دارد.

19. those paltry houses they are building are unfit for occupation
آن خانه های پیزری که آنها می سازند قابل سکونت نیست.

20. two semidetached houses
دو خانه ی نیمه مجزا (از یک سو دارای دیوار مشترک)

21. a group of houses
چند منزل

22. a string of houses
یک ردیف خانه

23. he owns many houses
او چندین خانه دارد.

24. in iran most houses have pools
در ایران اکثر خانه ها حوض دارند.

25. orderly rows of houses
ردیف های منظم خانه

26. a line of new houses
یک ردیف خانه ی نوساز

27. a row of nondescript houses
یک ردیف خانه ی عاری از ویژگی

28. a row of seedy houses
یک ردیف خانه های رنگ و رو رفته

29. a row of trim houses
یک ردیف خانه های تر و تمیز

30. a row of uniform houses
یک ردیف خانه های هم شکل

31. a series of model houses were sprinkled around the field
یک سری خانه ی نمونه به طور پراکنده در اطراف زمین ساخته شده بودند.

32. police raids upon gambling houses
ریختن پلیس به قمار خانه ها

33. the bill passed both houses of the congress
لایحه از تصویب هر دو مجلس کنگره گذشت.

34. we played to small houses
ما برای تماشاچیان قلیلی نمایش می دادیم.

35. we will return these houses to their owners
این خانه ها را به صاحبان آنها پس خواهیم داد.

36. in winter, we heat our houses
در زمستان خانه های خود را گرم می کنیم.

37. the flood washed away five houses
سیل پنج خانه را برد.

38. (shakespeare) a plague o' both your houses
لعنت بر خاندان هر دوی شما

39. people who live in glass houses should not throw stone
اشخاص آسیب پذیر نباید به دیگران حمله کنند،آبگینه فروش نباید سنگ پرانی کند

40. a dreary scene of abandoned farm houses
صحنه ی اندوهبار خانه های روستایی متروکه

41. a tract of land for building houses
یک قطعه زمین برای خانه سازی

42. they partitioned the land and built houses in it
آنها زمین را تفکیک کردند و در آن خانه ساختند.

43. headless horseriders and phantom dogs and haunted houses
اسب سواران بی سر و سگ های تاردیس و خانه های جن زده

44. the elderly were penned up in their houses
سالمندان در خانه های خود زندانی شده بودند.

45. the middle house in that row of houses
خانه ی میانی در آن ردیف خانه ها

46. flowers had been planted in the interval between the houses
در فاصله ی میان خانه ها گل کاشته بودند.

47. the city council has ordered the demolition of these houses
انجمن شهر دستور تخریب این خانه ها را صادر کرده است.

48. they demanded that satisfaction be made to those whose houses were damaged by the rioting students
آنان خواستار شدند تا به کسانی که خانه های آنها توسط دانشجویان شورشی آسیب دیده است غرامت بدهند.

49. to build this road they had to demolish five houses
برای ساختن این راه لازم بود که پنج خانه را خراب کنند.

پیشنهاد کاربران

قهوه خانه
منازل، مساکن، خانه ها
خانه ی. . . درواقع این کلمه ، کلمه ای است که برای مالکیت به کار میرود.
مثلا grandparents' houses
یعنی خانه ی پدر بزرگ و مادر بزرگ هایم

لطفا از من حمایت کنید💜💚🥀🖐🏻


house 🏠 به تنهایی به معنی خانه است 🏠
houses 🏘 یعنی خانه ها 🏘 حالا چر🤔🤔🤔🤔🤔🤔
چون زمانی که پشت یک کلمه مفرد حرفs باعث میشه که آن کلمه مفرد تبدیل به جمع شه
house 🏠 به معنی خانه است
houses 🏘 به معنی خانه ها است🏘 حالا چرا؟🤔🤔
چون زمانی که کلمه ای که مفرد است به اون کلمهs اضافه بشه تبدیل به جمع میشه 💋
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما