hot electron

تخصصی

[برق و الکترونیک] الکترون داغ الکترون مازاد بر الکترونهای موجود در حالت تعادل گرمایی . انرژی آن در فلزها بیشتر از تراز فرمی و در نیمرساناها به مقدار معینی بالاتر از لبه ی باند رسانش است . الکترون ( یا حفره ) داغ به روشهای برانگیزش نوری، تونل زنی مکانیک - کوانتومی، تزریق باربرهای اقلیت در دو سر پیوند PN با بایاس مستقیم، میدان شتاب دهنده ی قوی در مواد غیر فلزی، و گسیل شاتکی در یک پیوند فلز - نیمرسانا با بایاس مستقیم تولید می شود. - الکترون داغ

معنی یا پیشنهاد شما