hot desk

پیشنهاد کاربران

میزی که اداره در صورت نیاز و توسط یک سیستم چرخان به یک کارمند اختصاص داده می شود، نه اینکه متعلق به یک کارمند خاص باشد.

بپرس