hot cathode vacuum gage

تخصصی

[برق و الکترونیک] اندازه گیر خلأ با کاتد داغ نوعی اندازه گیر خلأ که دارای یک فیلامان ( کاتد) گرم، شبکه ی مارپیچ و آند است . الکترونها از کاتد به طرف شبکه شتاب پیدا می کنند. آنهایی که به شبکه برخورد نمی کنند به طرف آند می روند و با برخورد با مولکولهای گاز، یونهای مثبت ایجاد می کنند. یونهای جذب شده توسط آند منفی، جریانی را به وجود می آورند که متناسب با فشار ( خلأ ) است.

معنی یا پیشنهاد شما