host language

تخصصی

[کامپیوتر] زبان برنامه نویسی که در آن زبان دیگری شامل شده و یا جا سازی گردیده است .

معنی یا پیشنهاد شما