horn

/ˈhɔːrn//hɔːn/

معنی: شاخ، نوک، شاخه، پیاله، شیپور، بوق، کرنا، شاخی
معانی دیگر: ماده ی شاخی (طبیعی یا ساختگی)، ظرف یا گنجانه ای که از شاخ درست شده باشد، پالغ (به ویژه ظرف باده نوشی از شاخ میان تهی)، مشروب (درون این شاخ)، (اتومبیل) بوق، شاخ زدن، با شاخ راندن، (گاو و گوسفند و آهو و دیگر جانوران سمدار) شاخ، سرون، (هر چیز شبیه به شاخ) کاکل شاخ مانند برخی پرندگان، (حلزون) دواله، شاخک، شاخدیسه، (جمع - سابقا) برجستگی های شاخ مانند روی پیشانی مردی که زنش به او خیانت می کند، رجوع شود به: cornucopia، (جغرافی) دماغه، آبخست گونه، آبخست سان، شبه جزیره، شاخانه، هر یک از دو انتهای تیز هلال ماه، ماهشاخ، بخش نوک تیز سندان، سندان سر، (موسیقی) شیپور، شیپور فرانسوی، سرنا، هر ساز بادی برنجی، (کشتی رانی) بوق کشتی، بوق مه، بوق هشدار، (رادیو و الکترونیک) آنتن بوقی، بلندگوی شاخدیس، (انجیل) نماد فراوانی و برکت و جلال، (زمین شناسی) قله ی تیز و پرشیب، ستیغ، کوهشاخ، دماغه ی شاخ (جنوبی ترین نقطه ی امریکای جنوبی - کشور شیلی)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the hard, bony, hollow growths that extend, usu. in a pair, from the head of certain mammals such as cows and deer.

(2) تعریف: the substance of which such growths are made.

(3) تعریف: any hard, protective shell that forms around certain parts of various animals.

(4) تعریف: a musical instrument constructed usu. out of brass or other metal, and played with the mouth.

(5) تعریف: a device used for sounding a warning, as on a car.
مشابه: alarm
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: horns, horning, horned
مشتقات: hornless (adj.), hornlike (adj.)
• : تعریف: to butt or strike with the horns, as a bull.

جمله های نمونه

1. horn spectacles
عینک شاخی

2. horn in (on)
فضولی کردن،دخالت بیجا کردن

3. the horn
(امریکا - عامیانه) تلفن

4. a powder horn
پودردان شاخی

5. around the horn
(بیس بال) پرتاب گوی از پایگاه سوم به دوم و از دوم به اول

6. on the horn of a dilemma
دچار یک معما،مجبور به گزینش یکی از دو چیز بد

7. blow one's own horn
(عامیانه) خودستایی کردن

8. please don't honk your horn near the hospital!
لطفا در نزدیکی بیمارستان بوق نزنید!

9. she is on the horn talking to her mother
او پشت تلفن با مادرش حرف می زند.

10. the bull tried to horn the spectators
گاو کوشید به تماشاچیان شاخ بزند.

11. the stub of a lamb's horn
برآمدگی شاخ بچه گوسفند

12. to sound (or beep) one's horn
بوق زدن

13. every time he drives past my shop, he toots his horn
هروقت با ماشین از جلو مغازه ی من رد می شود بوق می زند.

14. The taxi driver was angrily tooting his horn.
[ترجمه Yeganeh] راننده تاکسی با عصابانیت بوق میزد
|
[ترجمه ترگمان]راننده تاکسی با عصبانیت بوق و بوق راه انداخت
[ترجمه گوگل]راننده تاکسی خشمگین شاخدار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. He gave us a honk on his horn as he drove off.
[ترجمه ترگمان]وقتی داشت می رفت بوق بوق به ما داد
[ترجمه گوگل]او به هنگام خروج از او، صدای خود را به ما داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. The driver sounded his horn when an old lady stood in front of his car.
[ترجمه امیر علی] راننده بوق زد وقتی که خانم پیر در مقابل ماشین ایستاده بود.
|
[ترجمه ترگمان]راننده بوق را به صدا درآورد که پیرزنی جلوی اتومبیل ایستاده بود
[ترجمه گوگل]راننده صدای خود را هنگامی که یک خانم قدیمی در مقابل ماشین خود ایستاده بود صدا می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. Don't try and horn in on our fun.
[ترجمه ترگمان]سعی نکن با ما شوخی کنی
[ترجمه گوگل]سعی نکنید که در مورد سرگرمی ما صحبت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. The driver was blasting on his horn.
[ترجمه ترگمان]راننده بوق می زد
[ترجمه گوگل]راننده بر روی شاخش انفجاری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. Sounding the car's horn, she drove at high speed through the crowded streets.
[ترجمه ترگمان]صدای بوق اتومبیل را شنید و با سرعت در خیابان های پرجمعیت پیش رفت
[ترجمه گوگل]با صدای شاخ خودرو، او از طریق خیابان های شلوغ با سرعت بالا رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. He played the tune on the horn.
[ترجمه ترگمان]آهنگ بوق را نواخت
[ترجمه گوگل]او بر روی شاخ بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شاخ (اسم)
ramus, antler, horn, branch

نوک (اسم)
end, bill, point, top, head, tip, peak, summit, horn, apex, beak, vertex, barb, ascender, neb, knap, jag, fastigium, ridge, nib

شاخه (اسم)
grain, wing, horn, branch, arm, tributary, limb, bifurcation, bough, sprout, branch line, embranchment

پیاله (اسم)
horn, beaker, cup, bowl, chalice, porringer, calix

شیپور (اسم)
horn, bugle, trumpet, clarion

بوق (اسم)
horn, bugle, trumpet, concha

کرنا (اسم)
horn, trumpet, concha, hautboy, hornpipe

شاخی (صفت)
horny, corny, horn, corneous, keratinous

تخصصی

[عمران و معماری] شاخ
[برق و الکترونیک] شیپور، شاخک - بوق ؛ شیپوره 1. لوله ای با انتهای شیپور مانند که برای بهبود کیفیت پخش صدا و رسیدن به مشخصه های جهتی مطلوب در قسمت خروجی بلندگو قرار می گیرد . سطح مقطع آن از قسمت گلویی به طرف دهانه افزایش می یابد . بوق آکوستیکی نیز نامیده می شود. 2. یک وسیله ی سیگنال دهی الکترومکانیکی یا با تحریک هوا.
[زمین شناسی] شاخ قله هرمی شکلی که بر اثر عملکرد یخچال در سه یا چند سیرک اطراف یک قله پدید می آید.
[] کوه، هِرَم

به انگلیسی

• hard bony growth projecting from the head of certain animals; substance of which these growths are made; device used to sound a warning (in cars, etc.); (music) wind instrument resembling a horn (usually brass instruments)
butt or gore with the horns
the horn on a vehicle is the thing that makes a loud noise as a signal or warning.
horns are the hard pointed things that grow out of the heads of cows, goats, and some other animals.
horn is the hard substance that the horns of animals are made of.
a horn or a french horn is a musical instrument consisting of a long brass tube wound round in a circle with a funnel at the end.

پیشنهاد کاربران

شاخ
بوق
something in a car that gives a loud sound
عاج فیل

در بعضی جمله ها به معنی بوق، در برخی دیگر به معنی شاخ
بوق ماشین
تلفن هم معنی میدهد.
تلفن را برداشتن
شیپور
شاخ شاخ شاخ شاخ
شیپور
بوق

یکی نوشته در بعضی جمله ها میشه بوق و در بعضی جمله ها میشه شاخ
وقتی درست نوشته لایک کنیم
چرا نفرات بعدی همون رو مثل طوطی تکرار میکنن
Bull horn
بلندگوی دستی

Horn mad
شوریده
معنی اش می شود بوق ماشین یا همون بوق
Something in a car that gives a loud sound
اصلش به معنی شاخ هستش بعدا به مرور زمان معنیه بوق، شیپور و . . . پیدا کرده . یعنی انسان ها ابزارهایی از شاخ حیوانات یا نهایتا شبیه شاخ حیوانات ساختن که امروزه جز ابزار آلات موسیقی اند.
در منطق: شاخه، حالت، شقّ
horn ( موسیقی )
واژه مصوب: هورن
تعریف: سازی از دستۀ شیپورها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما