hormones

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[روانپزشکی] هورمون یک ماده شیمیایی که 1-توسط یاخته های خاصی مستقیماً به داخل خون ترشح می شود 2-ترشح آن بوسیله محرک خاصی انجام میشود 3-میزان ترشح آن بستگی به قدرت تحریکی محرک خاصی دارد 4- با غلظت های بسیار کم در خون گردش می کند 5-برروی سلولهای هدف تاثیر می گذارد، 6- واکنش های سلول های هدف را تنظیم می کند.

پیشنهاد کاربران

دربیان احساس میشه هیجان، شور و شوق

هورمون ها
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما