honest

/ˈɑːnəst//ˈɒnɪst/

معنی: صادق، بامروت، راد، امین، راستکار، درست کار، بی غل و غش
معانی دیگر: درست، دست و دل پاک، پاکدست، راستگو، صدیق، با امانت، قابل اطمینان، بابک، استوان، ارمند، صادقانه، درستکارانه، با درستی، شرافتمندانه، راستین، امانت آمیز، (در اصل) محترم، ارجمند، فربد، (قدیمی) پارسا، پرهیزکار، (امریکا - خودمانی) رجوع شود به: honestly، جلال، عفیف
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: truthful or sincere.
مترادف: candid, sincere, straightforward, truthful, veracious
متضاد: deceitful, dishonest, insincere, lying
مشابه: artless, direct, earnest, foursquare, frank, genuine, guileless, ingenuous, open, plain-spoken, right, straight, straight-out

- In describing himself, he was completely honest.
[ترجمه taylor] خودش را که توصیف می کرد فکر می کرد صادق است
|
[ترجمه A.A] در توصیف خودش او کاملا صادق بود
|
[ترجمه مبین] او در توصیف خودش کاملاً صادق بود.
|
[ترجمه Azizullah haidari] در توصیف خودش، او کاملا امین بود
|
[ترجمه ترگمان] با توصیف از خودش، کام لا صادق بود
[ترجمه گوگل] در توصیف خود، او کاملا صادق بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Thinking him to be an honest person, I believed him.
[ترجمه A.A] به او اعتماد کردم که آدم ( درستی ) قابل اطمینانی است
|
[ترجمه آیلین عباسی] با فکر اینکه ادم صادقی است بهش اعتماد کردم.
|
[ترجمه ترگمان] به او اعتماد کردم که آدم شریفی است
[ترجمه گوگل] به او اعتقاد داشتم که او یک شخص صادق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He decided to be honest about his past life and tell her everything.
[ترجمه ترگمان] اون تصمیم گرفت که در مورد زندگی قبلیش صادق باشه و همه چی رو بهش بگه
[ترجمه گوگل] او تصمیم گرفت که در مورد زندگی گذشته خود صادق باشد و همه چیز را به او بگوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Please be honest with me this time; I need to know the truth.
[ترجمه Dn.HsP] لطفا در این زمان با من راستگو باش، من میخوام واقعیت رو بدونم.
|
[ترجمه zahra] لطفا این بار بامن رو راست باش من خوام وافیعت را بدونم
|
[ترجمه ترگمان] لطفا این دفعه با من روراست باش من باید حقیقت رو بدونم
[ترجمه گوگل] لطفا این بار با من صادق باشید من باید حقیقت را بدانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: honorable and upright, as in one's actions or dealings.
مترادف: straight, upright, upstanding
متضاد: corrupt, crooked, cunning, deceitful, dirty, dishonest, fraudulent, scheming, shady, shifty, sneaky, unscrupulous, venal
مشابه: aboveboard, decent, earnest, ethical, honorable, law-abiding, moral, reputable, respectable, right, trustworthy

- They run an honest business and they've never taken bribes.
[ترجمه ترگمان] آن ها یک کسب وکار صادقانه را اداره می کنند و هیچ وقت رشوه نگرفته اند
[ترجمه گوگل] آنها یک کسب و کار صادقانه را اجرا می کنند و هرگز رشوه نمی گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Being so honest, she told her boss that she had been overpaid.
[ترجمه ترگمان] او به رئیسش گفت که بیش از حد پرداخته شده است
[ترجمه گوگل] صادقانه به او گفت که او بیش از حد پرداخت کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: not deceptive or misrepresented.
مترادف: authentic, bona fide, candid, frank, sincere, true, truthful, valid, veracious
متضاد: deceitful, dishonest, fraudulent, insincere, tricky
مشابه: earnest, genuine, guileless, legitimate, reliable, straight, straight-out, straightforward

- The act was an honest gesture of friendship.
[ترجمه ترگمان] این عمل نشانه دوستی صادقانه بود
[ترجمه گوگل] این عمل یک جنبه صادقانه از دوستی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: fair or just.
مترادف: candid, equitable, fair, just
متضاد: corrupt
مشابه: clean, disinterested, even, evenhanded, impartial, objective, right, square, unbiased

- Under that corrupt regime, one was lucky to get an honest judge.
[ترجمه ترگمان] تحت این رژیم فاسد، شخص شانس آورد که قاضی صادق را به دست آورد
[ترجمه گوگل] تحت آن رژیم فاسد، خوش شانس بود که قاضی صادقانه بدست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. honest to god (or goodness)
به خدا،راستی،به خدا قسم،والله

2. an honest effort
کوشش راستین

3. an honest face
قیافه ی نجیب

4. an honest presentation of the facts
ارائه ی صادقانه ی واقعیات

5. an honest shopkeeper
دکاندار درستکار

6. be honest with yourself
نسبت به خودت (خودتان) صادق باش (باشید).

7. the honest man who paid back his debts to the last penny
مرد امینی که قرض های خود را تا شاهی آخر پس داد

8. a very honest person
یک شخص بسیار امین

9. he was honest in his replies
او در پاسخگویی صادق بود.

10. turn an honest penny
با شرافتمندی امرار معاش کردن

11. an accessible and honest man
یک مرد خوش برخورد و امین

12. to make an honest living
با شرافتمندی امرار معاش کردن

13. doubtlessly, he is an honest man
بدون شک آدم درستی است.

14. he taught us to be honest and never steal
او به ما یاد داد که دست و دل پاک باشیم و هرگز دزدی نکنیم.

15. he would rather drone than live by honest labor
به جای کار شرافتمندانه ترجیح می داد مفت خوری کند.

16. the popular conviction is that he is honest
اعتقاد همگان بر آن که او آدم امینی است.

17. there is a feeling that he is honest
چنین احساس می شود که او امین است.

18. The honest penny is better than the stolen dollar.
[ترجمه ترگمان] اون پنی درستکار بهتر از یه دلار دزدیه
[ترجمه گوگل]پنی صادقانه بهتر از دلار به سرقت رفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. An honest God is the noblest work of man.
[ترجمه ترگمان]خدا را شکر که بهترین کار بشر است
[ترجمه گوگل]خدا صادقانه ترین کار انسان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. An honest man’s word is as good as his bond.
[ترجمه پ] صداقت کلام یک فرد را از پایبندی به تعهداتش بفهم. یا صداقت یک فرد به خوبی تعهداتش است. .
|
[ترجمه Hr] سخن صادقانه ی یک مرد به خوبی تعهدش است
|
[ترجمه ترگمان]کلمه مرد شریف به اندازه his خوب است
[ترجمه گوگل]یک کلمه صادقانه به عنوان پیوندش خوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. Truth is honest, truth is sure; Truth is strong and must endure.
[ترجمه ترگمان]حقیقت حقیقت است، حقیقت است؛ حقیقت قوی است و باید تحمل کرد
[ترجمه گوگل]حقیقت صادق است، حقیقت مطمئن است؛ حقیقت قوی است و باید تحمل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. I don't think you've been altogether honest with me.
[ترجمه ترگمان]من فکر نمی کنم که تو کاملا با من صادق بودی
[ترجمه گوگل]من فکر نمی کنم شما کاملا با من صادق باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

23. Can-ada's prime minister will be hoping to play honest broker in the row between the United States and Japan.
[ترجمه ترگمان]نخست وزیر نیز می تواند امیدوار باشد که در ردیف بین ایالات متحده و ژاپن دلال شریف بازی کند
[ترجمه گوگل]نخست وزیر کانادایی امیدوار است که کارمند صادقانه ای را در ردیف بین ایالات متحده و ژاپن بازی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. Be honest rather clever.
[ترجمه ❤Atena❤] صادق و باهوش باشید
|
[ترجمه لایک کنید ♥️] راستگو و زرنگ باشید
|
[ترجمه ترگمان]صادق باشید، باهوش باشید
[ترجمه گوگل]صادقانه و باهوش باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

صادق (صفت)
truthful, frank, allegiant, loyal, leal, honest, sincere, veridical

بامروت (صفت)
humane, just, brave, bold, gentle, honest

راد (صفت)
upright, honest, bounteous, free-handed

امین (صفت)
trustworthy, loyal, honest, single-minded, trusty, single-hearted

راستکار (صفت)
honest

درست کار (صفت)
right, upright, honest, righteous

بی غل و غش (صفت)
honest, simon-pure

به انگلیسی

• truthful, frank, candid
someone who is honest about something is completely truthful about it.
someone who is honest does not cheat or break the law and can be trusted with valuable things.
you say `honest' to emphasize that you are telling the truth; an informal use.

پیشنهاد کاربران

Opposite of lie and lier
درستکار، راستگو
my father is very honest and he tell every thing to my mom
روراست
صادق . . راستگو
An honest person always tells true thins and never tells lies.

صاف , راستگو, رک
آدم با مرام
صادق . . راستگو ___ person always tells true things and never tells lies - کانون زبان ایران . . ترم Reach 3
راستگو
برای اشخاص استفاده شده و به معنی درستکار، راستگو، صادق میباشد. .

صادق، راستگو ، درستکار
I am a witness and I want my testimony to be honest and uncensored.
من یک شاهد هستم و می خواهم اظهارم صادقانه و بدون سانسور باشد.

حامی
We support honest lawyers

ِیکرنگ، بی شیله
بی شیله پیلگی

An honest person always tells true things and never tells lies.

معنی کلمه honest در کانون زبان
honest ( adj ) = uncomplicated ( adj ) , straightforward ( adj )
به معناهای:ساده، سرراست، صریح، شفاف
: to be honest with you •
راستش را بخواهی
مترادف
نجیب
باوجدان
بی ریا
قابل اعتماد
با فضیلت
محترم
واقعی
منابع• https://www.thesaurus.com/browse/honest
دوستان میشه حق گویی امیدوارم حق گو باشید و پیش به سوی حق گویییییی راست گفتم😂😂😂😂😐😐😐😐واقعا میشه حق گو یا راستگو یا صادق یا . . . . . .
فرد با صداقت و راستگو
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما