home movie

پیشنهاد کاربران

فیلم خانوادگی
فیلم خانگی ( فیلمی که شخص از فعالیت های خودش در منزل یا بیرون از خانه، بدون استفاده از تجهیزات مدرن فیلمسازی یا هنرپیشه های معروف می سازد. مانند فیلمی که فرد در طی تعطیلات از خود وخانواده اش می گیرد )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما