hold the seat

پیشنهاد کاربران

هیچ اقدامی نکردن
سر جای خود بودن ( ماندن )
مسلط بودن به خود
واکنش نشان ندادن
دست به هیچ کاری نزدن

بپرس