hold one's own


(علیرغم مشکلات) وضع خود را حفظ کردن

پیشنهاد کاربران

( ورزش ) پا یا پای پیش رفتن ( با یک حریف قوی تر )
رقابت برابر داشتن
( ورزش ) جانانه جنگیدن
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما