hold on to your hat

پیشنهاد کاربران

صبر داشته باش.
آماده باشید
خودت را برای قسمت بعدی یا چیزی که قرار است رخ بدهد آماده کن.

بپرس